Antikrist

1
ANTIKRIST
Friedrich Nietzche
2
1.
Pohlédněme si do očí. Jsme Hyperborejci – víme až příliš dobře, jak žijeme stranou. „Ani po souši ani po vodě
nenajdeš cestu k Hyperborejcům“: to věděl o nás už Pindaros. Mimo sever, mimo led, mimo smrt – náš život,
naše štěstí… Objevili jsme štěstí, známe cestu, nalezli jsme východisko z celých tisíciletí labyrintu. Kdo jiný je
nalezl ? – Moderní člověk snad ? -“ Nevím kudy kam, jsem vším, co neví kudy kam“ – vzdychá moderní člověk…
Touto moderností jsme stonali – shnilým mírem, zbabělým kompromisem, vší ctností moderního Ano a Ne. Tato
tolerance a largeur srdce, která všechno „odpouští’, protože vše „chápe“, je pro nás scirocco. Raději žít v ledu
nežli mezi moderními ctnostmi a jinými jižními větry! …Stateční jsme byli dost, nešetřili jsme sebe ani jiné: ale
dlouho jsme nevěděli, kam se svou statečností. Zachmuřili jsme se, říkali nám fatalisté. Naše fátum – to byla
plnost, napětí, nadržení sil. Žízníme po blesku a činech, nikdy jsme se nepřiblížili k štěstí hochů,
„oddanosti“…Bouře byla v našem vzduchu, příroda – a my jsme příroda -, se zatměla – neboť jsme neměli cesty.
Formule našeho štěstí: jasné Ano, Ne, přímá linie, cil…
2.
Co je dobré ? – Všechno, co v Člověku zvyšuje cit moci, vůli k moci, moc samotnou.
Co je špatné ? – Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí ? – Cítit, že moc vzrůstá – že překonáváme překážku. Ne spokojenost, ale vůle k moci; ne mír, ale
válka; ne ctnost, ale zdatnost (ctnost v renesančním stylu, virtu, ctnost bez moralínu).
Slabí a nezdařilí mají zahynout : první věta naší lásky k člověku. A má se jím k tomu ještě pomáhat.
Co je škodlivější než jakákoliv neřest ? Účinná soustrast se všemi nezdařilými a slabými – křesťanství…
3.
Problém, který tímto kladu, není vtom, co má vystřídat lidstvo v sledu bytostí (člověk je koncem), ale v tom,
který typ člověka máme vypěstovat, máme chtít jako hodnotnější, důstojnější života, jistější budoucnosti.
Tento hodnotnější typ se vyskytl již dost často: ale vždy šťastnou náhodou, výjimkou, nikdy proto, že byl chtěn.
Naopak, jeho se nejvíce obávali, byl dosud téměř vtělením hrůzy; – a ze strachu byl chtěn a pěstován typ opačný
a také ho bylo dosaženo: domácí zvíře, stádní zvíře, nemocné zvíře, člověk, -křesťan…
4.
Lidstvo nepředstavuje vývoj k lepšímu nebo silnějšímu nebo vyššímu tak, jak se tomu dnes věří. „Pokrok“ je
pouze moderní idea, to znamená idea falešná. Dnešní Evropan je svou hodnotou hluboko pod Evropanem
renesančním; vývoj prostě není nutné zvýšením, stupňováním, zesílením.
V jiném smyslu se trvale vyskytují jednotlivé případy na nejrůznějších místech Země a z nejrůznějších kultur,
případy, kterými se skutečně projevuje vyšší typ: něco, co je v poměru k celku lidstva jakýmsi nadčlověkem.
Takové šťastné případy velikého zdaru vždy byly možné a snad budou vždy možné. A dokonce celé rody,
kmeny, národy mohou být po případě takovou výhrou.
5.
Křesťanství nemá být zdobeno a fintěno: rozpoutalo válku na život a na smrt proti tomuto vyššímu typu člověka,
dalo do klatby všechny základní instinkty tohoto typu, vydestilovalo z těchto instinktů zlo, zlého člověka: silný
člověk člověkem typicky zavrženíhodným, „člověkem zvrhlým“. Křesťanství se dalo na stranu všeho slabého,
nízkého, nezdařilého, udělalo ideál z odporu proti udržovacím instinktům silného člověka; zkazilo rozum i
povahu duchově nejsilnějších tím, že učilo vidci v nejvyšších hodnotách duchovnosti hřích, klam, pokušení.
3
Příklad nejžalostnější: zkáza Pascalova, který věřil ve zkázu svého rozumu dědičným hříchem, zatímco byl
zkažen jen svým křesťanstvím !
6.
Viděl jsem bolestné, příšerné divadlo: zdvihl jsem oponu nad zkažeností člověka. Toto slovo v mých ústech je
chráněno aspoň jednoho podezření: že obsahuje morální obžalobu člověka. Je míněno – znovu bych to podtrhl -
bez moralínu: a to až do té míry, že pociťuji tuto zkaženost nejsilněji právě tam, kde se dosud nejvědoměji
aspirovalo na „ctnost“, na „božskost“. Uhodnete, že zkažeností myslím dekadenci: moje teze je, že všechny
hodnoty, v nichž lidstvo nyní shrnuje, co je hodné všech přání, jsou hodnoty dekadentní.
Zkaženým nazývám zvíře, druh, individuum, jestliže ztrácí své instinkty, jestliže volí to a dává přednost tomu, co
je mu na škodu. Dějiny „vyšších citů“, „ideálů lidstva“ – a možná, že je musím vyprávět – by mohly skoro také
vysvětlit, proč je člověk tak zkažený. Život samotný je mi instinktem pro vzrůst, pro trvání, pro hromadění sil,
pro moc: kde chybí vůle k moci, je úpadek. Moje teze je, že všem vyšším hodnotám lidstva tato vůle chybí – že
vládnou pod nejsvětějšími jmény hodnoty úpadkové, hodnoty nihilistické.
7.
Křesťanství nazývají náboženstvím soustrasti. – Soustrast je v protikladu k tonickým afektům, které zvyšují
energii citu života: působí depresivně. Soustrastí ztrácíme sílu. Soustrastí se ještě množí a násobí ztráta síly,
kterou již strast o sobě přináší životu. Strast sama se stává soustrastí nakažlivou; popřípadě jí může být dosaženo
celkové ztráty na životě a životní energii, která je v absurdním poměru ke kvantu příčiny (- případ smrti
Nazaretského ). To je první hledisko; je však jiné, ještě důležitější. Měříme-li soustrast hodnotou reakcí, které
zpravidla vyvolává, zjeví se její ráz životu nebezpečný ve světle ještě mnohem jasnějším. Soustrast zhruba
křižuje zákon vývoje, kterými je zákon selekce. Udržuje, co dozrálo k úpadku, brání se ve prospěch vyděděnců a
odsouzenců života, dává i životu ponurý a pochybný vzhled množstvím nezdařilostí všeho druhu, které v něm
udržuje. Odvážili se nazývat soustrast ctností (každé vznešené morálce je slabostí); šli dále, udělali z ní vtělenou
ctnost, základ a původ všech ctností – jenže ovšem, co je třeba mít na zřeteli, z hlediska filosofie, která byla
nihilistická, která si napsala na štít popření života. Schopenhauer tím byl v právu: soustrastí se život popírá,
zavrženíhodnějším – soustrast, to je praxe nihilismu. Ještě jednou: tento depresivní a nakažlivý instinkt kříží ony
instinkty, které míří na udržení života a zvýšení jeho hodnoty: je jedním z hlavních nástrojů k stupňování
dekadence, jakožto násobitel bídy a stejně jakožto konzervátor všeho bědného – soustrast přemlouvá k
Ničemu!… Neříká se „nic“: říká se místo toho „onen svět“ nebo „bůh“ nebo „pravý život“ nebo nirvána,
vykoupení, blaženství… Tato nevinná rétorika ze světa nábožensko-morální idiosynkrasie ukáže se ihned
mnohem méně nevinnou, jestliže pochopíme, jaká tendence se tu halí v plášť sublimních slov: tendence životu
nepřátelská. Schopenhauer byl nepřítelem života: proto se mu .soustrast stala ctností… Aristoteles viděl, jak
známo, v soustrasti chorobný a nebezpečný stav, jemuž by bylo dobře tu a tam odpomoci purgativem: v tragédii
viděl purgativ. V zájmu životního instinktu bychom měli vskutku hledat prostředek, jak píchnout do takového
chorobného a nebezpečného hromadění soustrasti, jak ukazuje případ Schopcnhauerův (a pohříchu také celá naše
literární a umělecká dekadence, od Petrohradu k Paříži, od Tolstého po Wagnera), píchnout do něho: aby puklo…
Uprostřed naší nezdravé modernosti není nic nezdravějšího než křesťanská soustrast. Zde být lékařem, zde být
neúprosným, zde pracovat nožem – to patří nám, to je náš způsob lásky k člověku, tím my jsme filosofy, my
Hyperborejci!
8.
Je nutné říci, v kom vidíme svůj protiklad: – v bohoslovcích a ve všem, co má v těle bohosloveckou krev – v celé
naší filosofii… Je třeba poznat tento osud zblízka, či lépe, je třeba prožít ho na sobě, je třeba na něj skoro
zahynout, abychom v tom neviděli žert (volnomyšlenkářství našich pánů přírodovědců a fyziologů je v mých
očích žertem, – chybí jim v těchto věcech vášeň , netrpí jimi). Ona otrava sahá mnohem dál, než se myslí: setkal
jsem se s bohosloveckým instinktem pýchy všude, kde se dnes lidé cítí „idealisty“, – kde si činí nárok, díky
vyššímu původu, na právo shlížel s převahou a cize na skutečnost… Idealista má, stejné jako kněz, všechny velké
pojmy v rukou (- a nejen v rukou !), poráží jimi s blahovolným opovržením „rozum“, „smysly“, „pocty“,
„blahobyt“, „vědu“, vidí takovéto věci pod sebou, jakožto síly škodlivé a svůdné, nad nimiž se vznáší „duch ryze
pro sebe“: jako by nebyly zasadily pokora, cudnost, chudoba, jediným slovem svatost, životu doteď nevýslovně
4
víc Škod, nežli kterékoli hrůzy a neřesti…Ryzí duch, toť ryzí lež… Pokud je kněz ještě uznáván za vyšší druh
člověka, tento popírač, travič života z povolání, potud není odpovědi na otázku: co je pravda ? Pravda už je
postavena na hlavu, je-li uznáván vědomý advokát Ničeho a záporu zástupcem „pravdy“…
9.
Tomuto bohosloveckému instinktu vyhlašuji válku: jeho stopu jsem nalezl všude. Kdo má v těle bohosloveckou
krev, staví se ke všemu předem křivě a nepoctivě. Patos, který se z toho vyvíjí, si říká víra: zavřít oči jednou pro
vždy před sebou, aby nebylo nutno trpět obrazem nezhojitelné falešnosti. Pro sebe si udělají morálku, ctnost,
svatost z tohoto chybného pohledu vůči všemu, spojují dobré svědomí s, falešným viděním, – požadují, aby
žádný jiný úhel pohledu už neměl cenu, když dali svému vlastnímu pohledu nejvyšší posvěcení jmény „bůh“,
„vykoupení“, „věčnost“. Vyhrabal jsem bohoslovecký instinkt ještě všude : je ze všech forem falešnosti, jaké
jsou na zemi, nejrozšířenější, skutečně podzemní. V čem teolog vidí pravdu, musí být falešné: máme v tom
téměř kritérium pravdy. Je to jeho nejspodnější instinkt sebezachování, který zakazuje, aby realita v žádném
bodě nedošla uznání, ba aby se jí ani nedostalo slova. Kam sahá bohoslovecký vliv, je hodnotící soud postaven
na hlavu, jsou pojmy „pravdivý“ a „falešný“ nezbytně obráceny: co je životu nejškodlivější, nazývá se zde
„pravdivým“, co jej povznáší, stupňuje, co mu přisvědčuje, jej ospravedlňuje a vede k triumfu, nazývá se
„falešným“… Jestliže se stane, že teologové vztáhnou prostřednictvím „svědomí“ knížat (anebo národů) ruku po
moci, nepochybujme, co se v podstatě pokaždé děje: vůle k zániku, nihilistická vůle se chce dostat k moci…
10.
Němci tomu ihned porozumí, když řeknu, že filosofie je zkažena bohosloveckou krví. Protestantský farář je
praotcem německé filosofie, protestantismus sám je její peccatum originále. Definice protestantství: poloviční
ochrnutí křesťanství – a také rozumu… Stačí pronést slovo „ústav v Tubingen“, abychom pochopili, čím je v
podstatě německá filosofie – zákeřnou teologií… Švábové jsou nejlepší lháři v Německu, lžou nevinně. Odkud
jásot, jenž proběhl při Kantově vystoupení německým učeným světem, který je složen ze tří čtvrtin z farářských
a učitelských synů, – odkud německé přesvědčení, které i dnes má svou ozvěnu, že Kantem se začíná obrat k
lepšímu ? Bohoslovecký instinkt v německém učenci uhádl, co nyní zas bylo možné… Otevřela se postranní
cestička k starému ideálu, pojem „pravého světa“, pojem morálky jako esence světa ( – dva nejzlovolnější omyly,
jaké kdy byly!), jestliže se teď nedaly dokázat, přece, díky zchytrale moudré skepsi, se přece zas už nedaly
vyvrátit… Rozum, právo rozumu tak daleko nesahá… Z reality bylo uděláno „zdání“; svět úplně vylhaný, svět
jsoucna byl udělán realitou… Úspěch Kantův je pouze úspěchem bohosloveckým: Kant byl, jako Luther, jako
Leibnitz, o brzdu víc v německé poctivosti, která beztak neměla pevný krok.-
11.
Ještě slovo proti Kantovi moralistovi. Každá ctnost musí být naším vynálezem, naší nejosobnější sebeobranou a
nouzí: v každém jiném smyslu pouze nebezpečím. Co není podmínkou našeho života, jen mu škodí: ctnost jen z
respektu k pojmu „ctnosti“, jak tomu chtěl Kant, je škodlivá. „Ctnost“,“povinnost“, „dobro o sobě“, dobro
vyznačující se neosobností a obecnou platností – výplody mozku, kterými se vyjadřuje úpadek, poslední vysílení
života, královecké číňanství. Nejhlubší zákony zachování a vzrůstu přikazují opak toho: aby si každý vynalezl
svoji ctnost, svůj kategorický imperativ. Národ zahyne, jestliže si splete svoji povinnost s pojmem povinnosti
vůbec. Nic neruinuje hlouběji, vnitřněji, než jakákoli „neosobní“ povinnost, jakékoli obětování molochovi
abstrakce. – Že nikdo nepostřehl, jak je Kantův kategorický imperativ životu nebezpečný !… Jen bohoslovecký
instinkt jej vzal v ochranu ! – Jednání, k němuž nutká životní instinkt, má v rozkoši svůj důkaz, že je pravým
jednáním: a onen nihilista s křesťansko-dogmatickými vnitřnostmi viděl v radosti námitku… Co ničí rychleji,
nežli pracovat, myslit, cítit bez vnitřní nutnosti, bez hluboce osobní volby, bez radosti ? jakožto automat
„povinnosti“ ? Je to přímo návod k dekadenci, dokonce k idiotství… Kant se stal idiotem. – A to byl vrstevník
Goethův Tento osudný pavouk by! uznáván za filosofa Němců, -ještě je uznáván!… Chráním se, abych neřekl,
co si myslím o Němcích… Neviděl Kant ve francouzské revoluci přechod z neorganické formy státu v
organickou ? Netázal se, jestli existuje událost, která ani nemůže být jinak vysvětlena, nežli morálním založením
lidstva, takže by dokázala, jednou provždy, „tendenci lidstva k dobru“ ? Kantova odpověď: „to je revoluce“.
Instinkt chybující ve všem a všude, protipřírodnost instinktem, německá dekadence filosofii – to je, Kant !
5
12.
Vyjímám několik skeptiků, kteří představují slušný typ v dějinách filosofie : ale ostatní neznají přední
požadavky intelektuální poctivosti. Dělají to vesměs jako ženské, všichni tito velicí blouznivci a zázračná
zvířata, – pokládají „krásné city“ už za argumenty, „vzdutá prsa“ za měch božstva, přesvědčení za kritérium
pravdy Ke všemu se ještě pokusil Kant v „německé“ nevinnosti zvědečtit tuto formu korupce, tento nedostatek
intelektuálního svědomí, pojmem „praktického rozumu“: vynalezl zvláštní rozum, který by udával, kdy se
nemáme starat o rozum, ozve-li se totiž morálka, vznešený požadavek „musíš“. Uvážíme-li, že filosof je téměř u
všech národů jen pokračováním kněžského typu, nepřekvapí už toto dědictví po knězi, to, že filosof je
penězokazem sám před sebou. Má-li kdo posvátné úkoly, například napravovat lidstvo, zachránit je, vykoupit -
nosí-li božstvo v prsou, je-li troubelem imperativů z onoho světa, stojí takový posláním již mimo všechno jen
rozumové hodnocení, – sám již posvěcen takovýmto úkolem, sám již typ vyššího řádu!… Co je knězi po vědě!
Stojí na to příliš vysoko ! A dosud kněz panoval !-Určoval pojem pravdy a nepravdy.
13.
Nepodceňujme to: my sami, my svobodní duchové jsme již „přehodnocením všech hodnot“, jsme vtělené
vyhlášení války a vítězství všem starým pojmům „pravdy“ a „nepravdy“. Nejcennější poznatky nalézáme
nejpozději; leč nejcennějšími poznatky jsou metody. Proti všem metodám, všem předpokladům naší nynější
vědeckosti stálo po celá tisíciletí nejhlubší opovržení: být jejich přívržencem stačilo člověka vyloučit ze styku s
„počestnými“ lidmi -učinit z člověka „nepřítele božího“, pohrdače pravdou, „posedlého“. Kdo byl vědeckým
charakterem, byl čandalou… Stálo proti nám celé pathos lidstva – jeho pojem toho, co pravdou být má, co má být
službou pravdě: každý příkaz „musíš“ mířil dosud proti nám… Naše objekty, naše praktiky, náš způsob, tichý,
opatrný, nedůvěřivý – to všechno se zdálo lidstvu naprosto nedůstojným a opovrženíhodným, – Posléze bychom
se směli, jistým právem, ptáti, nebyl-li to vlastně estetický vkus, který lidstvo udržoval v tak dlouhé slepotě:
žádalo se na pravdě pitoreskní efekt, žádalo taktéž na poznávajícím, aby působil silně na smysly. Naše
skromnost byla mu dávno proti srsti… Ó, jak to uhádli, ti krocani boží-
14.
Přeučili jsme se. Uskromnili jsme se ve všem. Neodvozujeme už člověka od „ducha“, od „božstva“, postavili
jsme jej zpět mezi zvířata. Je nám nejsilnějším zvířetem, protože je nejlstivějším: jedním z následků toho je jeho
duchovnost. Na druhé straně se bráníme proti jisté ješitnosti, která by se i zde zase chtěla uplatnit: jakoby člověk
byl býval velikým skrytým záměrem vývoje živočišstva. Nikterak není korunou tvorstva: každá bytost je, vedle
něho, na stejném stupni dokonalosti… A jestliže to tvrdíme, tvrdíme ještě příliš mnoho: člověk je relativně zvíře
nejnezdařilejší, nejchorobnější, to které nejnebezpečněji zbloudilo od svých instinktů -arciže při tom všem také
nejzajímavější ! – Pokud se zvířat týká, Decartes první se odvážil, s úctyhodnou smělostí, chápat zvíře jakožto
stroj: celá naše fyziologie usiluje o důkaz této věty. Nestavíme také, a to je logické, člověka stranou, jak to dělal
ještě Decartes: co je vůbec dnes z člověka pochopeno, jde právě tak daleko, jak je pochopen mechanicky. Kdysi
dávali člověku věnem z vyššího řádu „svobodnou vůli“: dnes jsme mu vzali i vůli v tom smyslu, že se tím nesmí
rozumět žádná mohutnost. Slovo „vůle“ je pouze k tomu, aby označovalo výslednici, jistý způsob individuální
reakce, která následuje nutně na množství popudů částečně protichůdných, částečně souhlasných: – už neplatí, že
vůle „působí“, „pohybuje“…Kdysi viděli ve vědomí člověka, v „duchu“ důkaz jeho vyššího původu, jeho božství;
aby člověka zdokonalili, radili mu, aby po způsobu želvy vtáhl smysly do sebe, aby zastavil styk se vším
pozemským, aby odložil smrtelnou schránku: pak z něho zbyla hlavní věc, „ryzí duch“. I to jsme lépe rozvážili:
uvědomování, „duch“, je nám právě symptomem relativní nedokonalosti organismu, je nám pokusem, tápáním,
omylem, je nám plahočením, kterým se spotřebuje zbytečně mnoho nervové síly, – popíráme, Že cokoli může být
uděláno dokonale, pokud se to dělá ještě vědomě. „Ryzí duch“ znamená ryzí hloupost: odpočítáme-li nervový
systém a smysly, „smrtelnou schránku“, přepočítáme se – nic víc!
15.
V křesťanství se nedotýká ani morálka, ani náboženství v žádném bodě skutečnosti. Vesměs imaginární příčiny
(„bůh“, „duše“, „já“, „duch“, „svobodná vůle“ – nebo také „nesvobodná“); vesměs imaginární následky („hřích“,
6
„vykoupení“, „milost“, „trest“, „odpuštění hříchu“). Styk imaginárních bytostí („bůh“, „duchové“, „duše“);
imaginární přírodní věda (antropocentrická; naprostý nedostatek pojmu přirozených příčin); imaginární
psychologie (vesměs sebe-nedorozumění, interpretace příjemných nebo nepříjemných obecných citů, například
stavů nervu sympatického, za pomoci sémiotiky nábožensko-morální idiosynkrasie, – „lítost“, „výčitka svědomí“,
„ďáblovo pokušení’, „blízkost boží“); imaginární teologie („království boží“, „poslední soud“, „věčný život“).
Tento čistě fiktivní svět se liší velice ve svůj neprospěch od světa snů tím, že tento odráží skutečnost, kdežto
onen skutečnost falšuje, znehodnocuje, popírá, když jednou byl vynalezen pojmem „přírody protiklad pojmu
„boha“, muselo být „přirozené“ slovem pro to, co je „zavrženíhodné“ – celý tento fiktivní svět má svůj kořen v
nenávisti ke všemu přirozenému (ke skutečnosti!), je výrazem hluboké nechuti ke všemu skutečnému… Ale tím
je všechno vysvětleno… Kdo jediný má důvody, aby se vylhal ze skutečnosti ? Kdo jí trpí; trpět skutečností však
znamená být skutečností ztroskotanou… Převaha citů nelibých nad libými je příčinou oné fiktivní morálky a
náboženství: taková převaha však je formulí dekadence…
16.
Ke stejnému závěru nutí kritika křesťanského pojmu boha. -Národ, který sám v sebe věří, má také ještě svého
vlastního boha. V něm uctívá podmínky, které mu dávají převahu, své ctnosti, – promítá svoji radost ze sebe,
svůj pocit moci na bytost, které za to lze děkovat. Kdo je bohatý, chce rozdávat; hrdý národ potřebuje boha, aby
mu obětoval… Náboženství za takovýchto předpokladů je formou vděčnosti. Člověk je vděčný sám za sebe: k
tomu potřebuje mít boha. – Takovýto bůh musí mít možnost, aby škodil i prospíval, aby byl přítelem i
nepřítelem, – člověk se mu obdivuje v dobrém i ve zlém. Protipřirozené vykleštění boha v boha pouhého dobra,
bylo by tu naprosto nežádoucí. Zlého boha je zapotřebí stejně, jako dobrého: vždyť neděkujeme za vlastní
existenci právě toleranci, lidumilnosti… Co by záleželo na bohu, který by neznal hněv, pomstu, závist, výsměch,‘
lest, násilí ? Který by snad ani neznal rozkošný žár vítězství a ničení ? Takovému bohu by se nerozumělo: nač by
ho kdo měl ? -Ovšem: hyne-li národ; cílí-li, jak navždy mizí víra v budoucnost, jeho naděje na svobodu; stane-li
se v jeho vědomí poddanství nade vše užitečným, ctnosti poddanské podmínkami zachování života, pak se musí
změnit i jeho bůh. Stává se teď potměšilým, bázlivým, skromným, radí k „míru duše“, radí ustát v nenávisti, být
shovívavým, „milovat“ dokonce přítele i nepřítele. Neustále moralizuje, leze do skrýše každé soukromé ctnosti,
stává se bohem pro každého, stává se soukromníkem, stává se kosmopolitou… Kdysi představoval národ, sílu
národa, všechno co v duši národa bylo agresivního a žíznilo po moci: teď je už jen dobrým bohem… Vskutku,
není jiné alternativy pro bohy: buď jsou vůlí k moci – a potud budou bohy národními – anebo jsou
nemohoucností k moci – a pak se nutně stávají dobrými…
17.
Kde klesá jakýmkoli způsobem vůle k moci, je pokaždé také fyziologický pokles, dekadence. Božstvo
dekadence, obřezané ve svých nejmužnějších ctnostech a pudech, stává se nyní nutně bohem fyziologicky
poklesnuvších, slabých. Sami se nenazývají slabými, nazývají se „dobrými“… Je jasné, aniž je třeba dalšího
pokynu, ve kterých okamžicích dějin se teprve stává možnou dualistická fikce dobrého a zlého boha. Stejným
instinktem, kterým poddaní zuboží svého boha na „ztělesněné dobro“, škrtají z boha svých přemožitelů dobré
vlastnosti; mstí se na svých pánech tím, že jejich boha učiní ďáblem. – Dobrý bůh, stejně jako ďábel: oba
výplodem dekadence. – Jak je možno ještě dnes tolik povolovat prostotě ducha křesťanských teologů a s nimi
dekretovat, že vývoj pojmu boha od „boha Izraele“, od boha národního k bohu křesťanskému, k vtělení všeho
dobra, je pokrokem ? – Ale i Renan tak činí. Jako by Renan měl právo na prostotu ducha ! Vždyť opak toho bije
do očí. Eliminují-li se z pojmu boha předpoklady vzestupného života, všechno silné, statečné, pánovité, hrdé,
klesá-li krok za krokem na symbol berly pro znavené, záchranné kotvy pro všechny tonoucí, jestliže se stává
bohem chudiny, bohem hříšníků, bohem nemocných par excellence a zbývá-li jaksi predikát „spasitel“,
„vykupitel“ jakožto božský predikát vůbec: o čem mluví takováto proměna ? takováto redukce všeho božského ?
- Ovšem: „království boží“ tím vzrostlo. Kdysi měl bůh jen svůj národ, svůj „vyvolený“ národ. Zatím však šel,
zcela jako jeho národ sám, do ciziny, na vandr, nikde již odtud neměl stání: až konečně zdomácněl všude, velký
ten kosmopolita – až získal na svou stranu „veliký počet“ a půl zeměkoule. Ale bůh „velikého počtu“, ‚demokrat
mezi bohy, se přesto nestal hrdým bohem pohanským: zůstal židem, zůstal bohem skrýší, bohem temných koutů
a míst, všech nezdravých kvartýrů celého světa i Jeho světová říše zůstala nadále říší podsvětí, špitálem, říší
ghetta… On sám pak, tak bledý, tak slabý, tolik dekadentní… I nejbledší z bledých ho ještě ovládli, páni
metafyzikové, tito albínové pojmu. Tak dlouho ho opřádali, až se stal, hypnotizován jejich pohyby, sám
pavoukem, sám metafyzikem. Nyní soukal zase svět ze sebe – sub specie Spinozae, -nyní se připodobňoval v
7
stále tenčího a bledšího, stal se „ideálem“, stal se „ryzím duchem“, stal se „absolutnem“, stal se „věcí o sobě“…
Ejhle úpadek boha: bůh se stal „věcí o sobě“…
18.
Křesťanský pojem boha – bůh bohem nemocných, bůh pavouk, bůh duch – je jedním z nejkoruptnějších pojmů
boha, kterých na zemi bylo dosaženo; představuje snad přímo ukazatel minima v sestupném vývoji typu bohů.
Bůh degenerovaný v odpor k životu, místo aby jej prozářil svým věčným souhlasem! V bohu vypovězeno
nepřátelství životu, přírodě, vůli k životu! Bůh formulí pro každé hanobení „tohoto světa“, pro každou lež o
„onom světě“! V bohu zbožněno Nic, svatořečena vůle k Ničemu!…
19.
Nedělá opravdu čest náboženskému nadání silných ras severní Evropy, o vkusu ani nemluvě, že neodvrhly
křesťanského boha. Byly by se musely vypořádat s tak chorobným a senilním výplodem dekadence. Ale ulpěla
na nich kletba za to, že se s ním nevypořádaly: převzaly chorobu, stáří, odpor do všech svých instinktu, – od té
doby už vůbec nestvořily boha. Téměř dvě tisíciletí bez jediného nového boha! Nýbrž stále ještě, a jakoby
právem trval, jako ultimátum a maximum bohotvorné síly tohoto ducha-tvůrce v člověku, tento politováníhodný
bůh křesťanského monotonoteismu! Tento hybridní, úpadkový útvar z nicoty, z pojmu a odporu, v němž došly
sankce všechny dekadenční instinkty, všechny zbabělosti a zemdlenosti duše! -
20.
Tím, jak odsuzuji křesťanství, nechtěl bych se dopustit křivdy na příbuzném náboženství, které počtem
vyznavačů má dokonce převahu: na buddhismu. Obě patří dohromady jakožto náboženství nihilistická – jsou to
náboženství dekadenční – obě se od sebe liší co nejpozoruhodněji. Kritik křesťanství je indickým učencům
hluboce vděčný za to, že je nyní možné obojí srovnávat. – Buddhismus je stokrát realističtější nežli křesťanství,
má v těle dědictví objektivního a chladného kladení problémů, přichází po filosofickém hnutí trvajícím sta let;
pojem „boha“ je už vyřízen, když buddhismus přichází. Buddhismus je jediné skutečně pozitivistické
náboženství, které nám dějiny ukazují, až do své noetiky (tohoto přísného fenomenalismu), neříká již „boj proti
hříchu“, ale dává plně za pravdu skutečnosti, říká „boj proti utrpení“. Má už za sebou – tím se hluboce liší od
křesťanství – sebeklam morálních pojmů – stojí, mluveno mou řečí, mimo dobro a zlo. Obě fyziologická fakta, na
nichž spočívá a na něž obrací zřetel, jsou: předně nadměrná dráždivost senzibility, která se projevuje rafinovanou
schopností bolesti, za druhé pak předuchovělost, příliš dlouhé žití v pojmech a logických procedurách, kterým
doznal újmy osobní instinkt ve prospěch „neosobního“. (- Obojí jsou stavy, které asi znají ze zkušeností aspoň
někteří z mých čtenářů, „objektivní“ stejně jako já.) Na základě těchto fyziologických podmínek vznikla deprese:
proti ní postupuje Budha hygienicky. Používá proti ní život pod širým nebem, putování; střídmost a výběr
stravy; opatrnost vůči všem lihovinám; opatrnost také vůči všem afektům, které dělají žluč a rozpalují krev;
žádné starosti ani o sebe, ani o jiné. Vyžaduje představy, které buď dávají klid a rozveselují – vynalézá
prostředky, jak jiným představám odvyknout. Dobrota, být dobrotivým, to je pro Budhu něco, co podporuje
zdraví. Modlitba je stejně vyloučena, jako askeze; není kategorického imperativu, není vůbec nátlaku, ani uvnitř
klášterní obce (lze zase vystoupit). To všechno by byly prostředky k zesílení oné nadměrné dráždivosti. Právě
proto také nežádá boj proti těm, kdo jsou jiného smýšlení; jeho učení se ničemu tolik nebrání, jako citu pomsty,
nechuti, ressentimentu ( – „nikoli nepřátelstvím dojde nepřátelství konce“: dojemný refrén celého buddhismu…).
A to právem: právě tyto afekty by byly dokonale nezdravé vzhledem k dietetickému hlavnímu úmyslu. Únavu
ducha, v níž zastihl svou zemi a jež se projevuje v nadměrné „objektivnosti“ ( to je v oslabení individuálního
zájmu, v zlehčení vlastní váhy, „egoismu“), potírá přísnou redukcí i nejduchovnějších zájmů na osobu. V učení
Budhově stává se egoismus povinností: „Unum necessarium“, „jak ty se zbavíš utrpení“, to reguluje a vymezuje
celou dietu ducha ( – snad si smíme připomenout onoho Athéňana, který také vyhlásil válku čisté „vědeckosti“,
Sokrata, který povýšil osobní egoismus na morálku i v říši problémů).
8
21.
Buddhismus předpokládá velmi mírné podnebí, velkou mírnost a liberálnost mravů, žádný militarismus; a dále,
aby hnutí mělo ohnisko ve vyšších, až učených stavech. Nejvyšším cílem je tu čistá mysl, ticho, být bez přání; a
dotahují svého cíle. Buddhismus není náboženství, v němž by se pouze aspirovalo na dokonalost: dokonalost je
tu normálním případem.
V křesťanství se dostávají do popředí instinkty podmaněných a potlačených: jsou to nejnižší vrstvy, které v něm
hledají svou spásu. Zde se provozuje jako zaměstnání, jako prostředek proti dlouhé chvíli kasuistika hříchu,
sebekritika, inkvizice svědomí; zde se sále udržuje (modlitbou) afekt vůči někomu mocnému, zvanému „bůh“;
zde se pokládá nejvyšší za nedosažitelné, za dar, za „milost“. Zde chybí také veřejnost; skrýše, temná komora je
křesťanská. Zde se pohrdá tělem, odmítá se hygiena jako něco smyslného; církev se brání i čistotnosti ( – prvním
křesťanským opatřením po vypuzení Maurů bylo zavření veřejných lázní, jichž sama Kordoba měla 270).
Křesťanský je určitý smysl pro ukrutnost k sobě i k jiným; nenávist k těm, kdo jsou jiného smýšlení; vůle
pronásledovat. V popředí jsou chmurné a rozčilující představy; stavy nejvytouženější, nejvyššími jmény
označované jsou epilepsoidní; dieta se vybírá tak, aby podporovala morbidní zjevy a předráždila nervy.
Křesťanské je nepřátelství na život a na smrt proti pánům Země, proti „vznešeným“ – a zároveň skryté tajné
soutěžení (-křesťanství jim nechává „tělo“ a chce jen „duši“…), Křesťanské je nenávidět ducha, hrdost, odvahu,
svobodu, svobodomyslnost ducha; křesťanské je nenávidět smysly, radosti smyslů, radost vůbec…
22.
Když křesťanství opustilo svou první půdu, nejnižší stavy, podsvětí antického světa, když se vydalo za mocí
mezi barbarské národy, nemohlo tu již předpokládat lidi znavené, ale lidi vnitřně zdivočelé a drásající se -
člověka silného, ale nezvedeného. Být s sebou nespokojen, trpět sebou, není tu jako u buddhisty nadměrná
dráždivost a schopnost bolesti, ale naopak přemocná touha ubližovat, vybít vnitřní napětí nepřátelskými Činy a
představami. Křesťanství potřebovalo barbarské pojmy a hodnoty, aby barbary zvládlo: takové jsou oběť prvotin,
pití krve při přijímání, pohrdání duchem a kulturou; mučení ve všech formách, smyslové i mimosmyslové; velká
pompa kultu. Buddhismus je náboženství pro pozdní lidi, pro dobrotivé, jemné, předuchovělé rasy, které příliš
snadno cítí bolest (- Evropa ještě dávno pro něj nedozrála -): vede je zpět k míru a jaré mysli, k dietě ve věcech
ducha, k jistému otužení těla. Křesťanství chce zvládnout dravce; jeho prostředkem je učinit je nemocnými -
oslabení je křesťanský recept na zkrocení, na „civilizaci“. Buddhismus je náboženství pro závěr a zemdlenost
civilizace, křesťanství jí ještě ani nenašlo – může se stát, zeji zakládá.
23.
Buddhismus, znovu budiž řečeno, je stokrát chladnější, pravdivější, objektivnější. Nepotřebuje už dávat svému
utrpení, své schopnosti k bolesti slušné vzezření interpretací hříchu – říká jen, co si myslí, „trpím“. Barbarovi
proti tomu již samo utrpení je něčím neslušným: potřebuje nejprve výklad, aby si přiznal, že trpí (jeho instinkt
mu spíš říká, aby utrpení popíral, tiše snášel). Zde bylo slovo ďábel dobrodiním: objevil se přemocný a strašlivý
nepřítel – nebylo třeba se stydět, trpí-li kdo takovým nepřítelem.
Křesťanství má na dně několik jemností, které patří Východu. Především ví, že je samo o sobě zcela lhostejné,
je-li něco pravda, že však je svrchovaně důležité,pokud se věří, že něco je pravda. Pravda a víra, že něco je
pravda: dva světy zájmů, ležící každý úplně jinde, téměř protichůdné světy, – každého z obojího docházíme zcela
různými cestami. V tom se vyznat – to na východě téměř dělá mudrce: tak tomu rozumějí bráhmani, tak tomu
rozumí Platón, tak každý žák esoterické moudrosti. Je-li například nějaké štěstí ve víře, že jsme vykoupeni z
hříchu, není k tomu třeba předpokladu, aby člověk hříšným byl, ale aby se hříšným cítil. Je-li však vůbec
především třeba víry, musí být podkopána důvěra v rozum, poznání, v bádání: cesta k pravdě se stane cestou
zakázanou. • Silná naděje je mnohem silnější stimulátor života, než jakékoliv jednotlivé štěstí skutečné. Je třeba
trpící udržovat nadějí, které nemůže odporovat žádná skutečnost -nadějí, která nemůže být odbyta splněním:
nadějí na onen svět. (Právě pro tuto schopnost udržovat nešťastníka byla Řekům naděje zlem všech zel, zlem
nejzákeřnějším: zůstalo na dně sudu zla.) – Aby byla možná láska, musí se bůh stát osobou; aby se nejspodnější
instinkty dostaly k slovu, musí bůh být mladý. K roznícení žen je třeba postavit do popředí krásného světce, k
roznícení mužů Marii. To všechno předpokládá, že křesťanství chce opanovat půdu, na níž určily už kulty
afroditické nebo Adonisovypojem kultu. Požadavek cudnosti posiluje vehemenci a niternost náboženského
instinktu -činí kult vřelejším, blouznivějším, oduševnělejším. Láska je stav, v němž člověk nejvíce vidí věci tak,
jak nejsou. Iluzivní síla je tu na výši, taktéž oslazující síla apotheosy. V lásce snášíme víc nežli jinak, strpíme
9
všechno. Šlo o to vynalézt náboženství, v němž se dá milovat: tím jsme vyvázli z toho, co je v životě nejhorší -
ani to už vidět není. Tolik o třech křesťanských ctnostech, víře, lásce, naději: nazývám je třemi křesťanskými
chytrostmi. – Buddhismus je příliš pozdní, příliš pozitivistický, aby ještě byl takto chytrým.
24.
Jen se tu dotknu problému vzniku křesťanství. První věta k jeho rozřešení zní: křesťanství lze rozumět jedině z
půdy, z níž. vyrostlo – není to hnutí proti židovskému instinktu, je to jeho důslednost sama, jde to o úsudek dál v
jeho hrůzné logice… Ve formuli vykupitelově: „spása přijde od židů“. – Druhá věta zní: psychologický typ
Galilejského lze ještě poznat, ale mohl sloužit až ve své úplné degeneraci ( která ho zároveň zmrzačila a přetížila
cizími rysy -) k tomu, k čemu ho bylo použito, k typu vykupitele lidstva.
Židé jsou nejpozoruhodnější národ světových dějin, protože dali, postaveni před otázku být Či nebýt, s
uvědomělostí až příšernou přednost bytí za každou cenu: touto cestou bylo radikální zfalšování veškeré přírody,
veškeré přirozenosti, veškeré reality celého vnitřního světa stejně jako vnějšího. Ohradili se proti všem
podmínkám, za nichž dosud který národ mohl žít, žít směl; utvořili ze sebe pojem protichůdný přirozeným
podmínkám, – obrátili po řadě náboženství, kult, morálku, dějiny a psychologii nenapravitelným způsobem v
opak jejich přirozených hodnot Setkáváme se s týmž zjevem ještě jednou a v nevýslovně zvětšených rozměrech,
přes to však je to jen kopie: – křesťanská církev postrádá, srovnaná s „národem světců“, jakýkoli nárok na
originalitu. Právě tím jsou Židé nejosudnějším národem světových dějin: následky jejich vlivu učinily lidstvo do
té míry falešným, že ještě dnes může křesťan cítit protižidovsky, aniž v sobě vidí poslední i důsledek židovství.
Ve své „Genealogii morálky“ jsem poprvé psychologicky předvedl protichůdné pojmy vznešené morálky a
morálky ressentimentu, která vyšla z popření oné: ale to je židovsko-křesťanská morálka celá. Aby se dalo říci
Ne na všechno, co na Zemi představuje vzestupný pohyb života, zdařilost, moc, krásu, kladnost k sobě samému,
musel si tu instinkt ressentimentu povznesený na génia, vynalézt jiný svět, z kterého se zdálo ono přisvědčování
životu zlem, vtělením všeho zavrženíhodného. Psychologicky vzato je židovský národ národem nejhouževnatější
životní síly, který přeložen do nemožných podmínek, se dá, dobrovolně, z nejhlubší chytrosti sebezáchovám, na
stranu dekadenčních instinktů, – nikoli, že by jimi byl ovládán, nýbrž protože v nich uhodl moc, kterou je možno
prosadit se proti „světu“. Židé jsou protikladem všech dekadentů: museli je hrát až do iluze, dovedli se postavit s
hereckým géniem non plus ultra, do čela všech dekadenčních hnutí (křesťanstvím Pavlovým), aby z nich utvořili
něco, co je silnější, než každá strana přisvědčující životu. Dekadence je tomu druhu člověka, který se v židovství
a křesťanství domáhá moci, kněžskému druhu, jen prostředkem: tento druh člověka má životní zájem na tom,
aby lidstvo učinil nemocným a převrátil pojmy „dobrý“ a „zlý“, „pravdivý“ a „lživý“ ve smyslu životu
nebezpečném a hanobícím svět.-
25.
Dějiny Izraele jsou neocenitelné jako typické dějiny toho, jak přírodní hodnoty byly učiněny nepřirozenými:
naznačím pět fakt této proměny. Původně, především v dobách království, měl také Izrael ke všemu správný, to
znamená přirozený vztah. Jeho Jahve byl výrazem vědomí moci, radosti ze sebe, naděje v sebe: v něm očekávali
vítězství a spásu, jím důvěřovali přírodě, že dá, co národ potřebuje -především déšť. Jahve je bohem Izraele a
tedy bohem spravedlnosti: to je logika každého národa, který je mocný a má z toho dobré svědomí. Slavnostním
kultem se projevují obě tyto stránky toho, že národ sám sobě přisvědčuje: je vděčný za veliké osudy, kterými se
dostal navrch, je vděčen v poměru k ročnímu koloběhu a ke všemu štěstí v chovu dobytka a rolnictví. Tento stav
věcí zůstal ještě dlouho ideálem, i když byl, pohříchu, něčím odbytým: anarchie uvnitř, Assyran zvenčí. Ale
národ se držel jako nejžádoucnějšího té vize krále, který je dobrý voják a přísný soudce: především se jí držel
onen typický prorok (to znamená kritik a satirik okamžiku) Jesajáš. – Ale žádná naděje se nesplnila. Starý bůh
nedokázal už nic z toho, co dokázal kdysi. Byli by ho měli nechat. Co se stalo ? Přeměnili jeho pojem – zbavili
jeho pojem všeho přirozeného: za tuto cenu ho podrželi. – Jahve bůh „spravedlnosti“, – není už jedno s Izraelem,
není výrazem národního sebevědomí: už jen bůh za podmínek… Jeho pojem se stává nástrojem v rukou
kněžských agitátorů, kteří odtud interpretují všechno štěstí jako odměnu, všechno neštěstí jako trest za to,
neposlouchá-li kdo boha, za „hřích“: nejprolhanější to interpretační manýra domněle „mravního řádu světa“,
kterou je, jednou provždy, přirozený pojem „příčiny“ a „následku“ postaven na hlavu. Když jednou byla,
odměnou a trestem, přirozená kauzalita sprovozena ze světa, je zapotřebí proti přirozené kauzality: pak už
všechna ostatní nepřirozenost přijde sama. Bůh, který klade požadavky, -místo boha, který pomáhá a radí, který
je v podstatě názvem pro každou šťastnou inspiraci odvahy a sebedůvěry… Morálka už ne výrazem podmínek
života a vzrůstu národa, ne už jeho nejspodnějším životním instinktem, ale zabstraktnělá, proměněná v protiklad
10
života, – morálka zásadním zhoršením fantazie, „zlým pohledem“ pro všechno. Co je židovská morálka, co je
křesťanská? Náhoda připravená o svou nevinnost: neštěstí pošpiněné pojmem „hříchu“; zdraví a blaho života
nebezpečím, „pokušením“; fyziologická neduživost otrávená červem svědomí…
26.
Pojem boha zfalšován; pojem morálky zfalšován: – židovské kněžstvo se na tom nezastavilo. Nic z dějin Izraele
se jim nehodilo: pryč s nimi ! Tito knězi dokázali tento zázračný padělek, jehož dokladem je valná část bible:
přeložili s výsměchem, kterému není rovno, minulost vlastního národa proti všemu podání, proti veškeré,
historické realitě, do řeči náboženské, to znamená, že z ní udělali stupidní spásný mechanismus viny vůči
Jahvovi a trestu, zbožnosti k Jahvovi a odměny. Pociťovali bychom tento nejpotupnější akt zfalšování dějin
mnohem bolestněji, kdybychom nebyli tisíciletou církevní interpretací dějin téměř otupěli vůči požadavkům
poctivosti in historicis. A církvi přizvukovali filozofové: lež „mravního řádu světa“ jde celým vývojem i novější
filozofie. Co znamená „mravní řád světa“? Že existuje jednou pro vždy vůle boží, co má člověk činit, čeho má
nechat; že se hodnota národa, jednotlivce určuje tím, jak poslouchá nebo neposlouchá vůli boží; že vůle boží
prokazuje svou vládu v osudech národa, jednotlivce, to znamená, že trestá a odměňuje, podle stupně poslušnosti.
- Realita místo této žalostné lži zní: příživnický druh člověka, který prospívá jenom na útratu všech zdravých
životních útvarů, kněz, zneužívá jména božího: „královstvím božím“ nazývá stav společnosti v němž kněz určuje
hodnotu věcí; „vůlí boží“ nazývá prostředky, kterými se takového stavu věd dosahuje nebo kterými se udržuje; s
chladnokrevným cynismem měří národy, doby, jednotlivce podle toho, zdali převaze knězi prospívali nebo
odporovali. Vizte je u díla: pod rukama židovských knězi se stala veliká doba v dějinách Izraele dobou úpadku,
vyhnanství, dlouhé neštěstí se proměnilo ve věčný trest za velikou dobu – za dobu, ve které kněz ještě nebyl
ničím. Udělali z mohutných velmi svobodně utvářených postav dějin Izraele podle potřeby ubohé potměšilce a
pokrytce nebo „bezbožníky“, zjednodušili psychologu každé velké události na idiotskou formuli „poslouchat
nebo neposlouchat boha“. – O krok dále: vůle boží (to znamená podmínky zachování kněžské moci) musí být.
známa – proto je třeba znát „zjevem“. Aby bylo jasno je třeba velikého literárního padělku, dojde k objevu
„svatého písma“, – odevzdá se veřejnosti s veškerou hieratickou pompou, s dny pokání a nářkem nad dlouhým
„hříchem“. Bylo dávno jisté, jaká je vůle boží: celé neštěstí je v tom, že se národ odcizil „svatému písmu“… Už
Mojžíšovi byla zjevena vůle boží: Co se stalo ? Kněz formuloval jednou provždy, přísně, pedanticky, až do
velkých a malých daní, které se mu měly platit (- nezapomínaje nejchutnějších kusů masa: neboť kněz je požírač
bifteků) co chce mít, „jaká je vůle boží. ..Odtud jsou všechny věci života uspořádány tak, že kněz je všude
nepostradatelný; ve všech přirozených životních událostech, při narození, manželství, nemoci, smrti, ani
nemluvě o „oběti“ (jídle), zjevuje se svatý příživník, aby je učinil nepřirozenými, – v jeho řeči: aby je
„posvětil“… Neboť toto je nutno pochopit: příživnictví knězovo (nebo „mravního řádu světa“) činí každý
přirozený mrav, každé přirozené zřízení (stát, soudní řád, manželství, péči o choré a chudé), každý požadavek
vnuknutý instinktem života, zkrátka všechno, co má svou cenu v sobě, zásadně bezcenným, protihodnotným:
dodatečně to potřebuje sankce, -je třeba mít,která hodnotu propůjčuje, která tím popírá přírodu, která tím teprve
hodnotu tvoří… Kněz znehodnocuje, znesvěcuje přírodu: za tuto cenu se vůbec udržuje.-Neposlouchat
boha, to znamená kněze, „zákona“, to nyní dostává jméno „hřích“; prostředky jak se zase „smířit s bohem“ jsou,
jakož je po právu, prostředky, kterými se poddanství pod moc knězi zaručuje jen ještě bezpečněji: jen kněz
„vykupuje“… Psychologicky vzato, stanou se v každé kněžsky organizované společnosti „hříchy“ něčím
nepostradatelným: jsou to vlastní páky moci, kněz žije z hříchů, potřebuje aby se „hřešilo“… První premisa: „bůh
promíjí tomu, kdo se kaje“ – jasně řečeno: kdo se poddá knězi.
27.
Na pudě takto falešné, kde stály proti veškeré přírodě, každé přírodní hodnotě, každé realitě nejhlubší instinkty
panující třídy, vyrostlo křesťanství, tato forma zavilého nepřátelství k realitě, která dosud nebyla předstižena.
„Svatý národ“, který podržel pro všechny věci jen kněžské hodnoty, jen kněžská slova a odloučil se s
důsledností, která může vzbudit hrůzu, od veškeré moci, která ještě zbývala na zemi, jako by se tím odlučoval od
„světa“, od „hříchu“, -tento národ vytvořil pro svůj instinkt závěrečnou formuli, která byla logická až do
sebepopření: popřel, v podobě křesťanství, ještě poslední formu reality, „svatý národ“, „národ vyvolených“,
samu židovskou realitu. Případ je prvního řádu: malé povstalecké hnutí, pokřtěné jménem Ježíše Nazaretského,
to je židovský instinkt ještě jednou, – jinak řečeno instinkt kněžský, který už nesnáší kněze jakožto realitu, je to
vynález ještě odtažitější formy bytí, ještě nereálnější vize světa, než jakou podmiňuje organizace církve.
Křesťanství popírá církev…
11
Nevidím, proti čemu mířilo povstání, za jehož původce byl pokládán nebo chybně pokládán Ježíš, jestliže to
nebylo povstání proti židovské církvi, – církvi právě v tom smyslu, jak rozumíme slovu dnes. Bylo to povstání
proti „dobrým a spravedlivým“, proti „svatým Izraele“, proti hierarchii společnosti, ne proti její zkaženosti, ale
proti kastě, jejímu privilegiu, řádu, formuli; byla to nevíra ve „vyššího člověka“-, Ne vyřčené proti všemu, co
bylo knězem a teologem. Ale hierarchie, jejíž existence tím byla, byť jen na okamžik, uvedena v pochybnost,
byla kolovou stavbou, na níž se židovský národ, uprostřed „vody, vůbec ještě držel, – byla poslední namáhavě
vydobytou možností, jak se udržet, reziduem jeho samostatné politické existence: útok na ni byl útokem na
nejhlubší národní instinkt, na nejhouževnatější životní vůli národa, jaká kdy na zemi byla. Tento svatý
anarchista, který vyzýval nízký lid, vyvržence a „hříšníky“, čondafy uvnitř židovství, k odporu proti
vládnoucímu řádu – jazykem, který by vedl ještě i dnes, kdyby se dalo věřit evangeliím, na Sibiř, byl politickým
zločincem, pokud právě političtí zločinci byli možní v obci absurdně nepolitické. To ho přivedlo na kříž:
důkazem toho je nadpis kříže. Zemřel za svou vinu, – chybí jakýkoli důvod, přestože se to tvrdilo sebečastěji, že
zemřel za vinu jiných.
28.
Zcela jiná je otázka, jestli si byl vůbec takového protikladu vědom, jestli v něm nebyl jen viděn tento protiklad.
A zde se teprve dotýkám problému psychologie vykupitele. – Přiznávám, že čtu málo knih; s takovými obtížemi
jako evangelia. Jsou to jiné obtíže, než ty, jejíchž objasněním slavila učená zvědavost německého ducha jeden ze
svých nejnezapomenutelnějších triumfů. Daleká je doba, kdy jsem vychutnával, jako každý mladý učenec, s
moudrou pomalostí rafinovaného filologa dílo nevyrovnatelného Strausse, Tehdy mi bylo dvacet let: teď jsem na
to příliš vážný. Co je mi do rozporů „podání“? Jak se vůbec může říkat legendám o svatých „podání“! Historie o
světcích jsou nejdvojznačnější literatura, jaká vůbec je: zdá se mi předem marné, není-li jiných listin, používat na
ně vědecké metody, – jen učená zahálka…
29.
Na čem mi záleží, to je psychologický princip vykupitele. Vždyť by mohl být obsažen v evangeliích navzdory
evangeliím, byť sebevíce zmrzačen nebo přetížen cizími rysy: jako je typ Františka z Assisi uchován v jeho
legendách navzdory jeho legendám. Ne pravda o tom, co činil, co mluvil, jak vlastně zemřel: ale otázka, lze-li si
jeho typ vůbec ještě představit, jestliže je „obsažen v podání“ ? – Pokud znám pokusy vyčíst z evangelií dokonce
dějiny nějaké „duše“, zdají se mi být důkazy odporné psychické lehkovážnosti. Pan Renan, tento šašek in
psychologičtí, přidal k svému výkladu typu Ježíšova dva nejvhodnější pojmy, který pro to mohou být: pojem
génia a pojem hrdiny („neros“). Ale je-li něco neevangelického, je to pojem hrdiny. Zde se stal instinktem právě
protiklad všeho zápasení, všeho, co se cítí být v boji: neschopnost k odporu se tu stává morálkou („neodporuj
zlému!“ nejhlubší slovo evangelií, jejich klíč v jistém smyslu), blaženství v míru, v mírnosti, v neschopnosti k
nepřátelství. Co znamená „radostné poselství‘ ? Pravý život, věčný život je nalezen, -neslibuje se, je tu, je ve vás:
jakožto život v lásce, v lásce bez výhrady a bez vyloučení, bez odstupu. Každý je dítě boží – Ježíš nepožaduje
naprosto nic jen pro sebe -Jako dítě boží je každý každému roven.„Z Ježíše dělat hrdinu ! – A jaké nedorozumění
je už dokonce slovo „génius“! Celý náš pojem, náš kulturní pojem „ducha“ nemá vůbec smysl ve světě, v němž
žije Ježíš. Mluvíme-li s přísností fyziologa. bylo by tu snad na místě zcela jiné slovo… Známe stav chorobné
dráždivosti hmatu, který pak zděšeně couvá, má-li se dotknout, má-li se uchopit pevného předmětu. Domysleme
takový fyziologický habitus do jeho poslední logiky – jako instinktivní nenávist ke každé realitě, jako útěk do
„nezachytitelného“, do „nepochopitelného“, jako odpor ke každé formuli, ke každému pojmu času a prostoru, ke
všemu, co je pevné, co je mrav, zřízení, církev, jako zdomácnělost ve světě, jehož se už nedotýká žádná realita,
ve světě už jen „vnitřním“, světě „pravém“, světě „věčném“…“Království boží je ve vás“…
30.
Instinktivní nenávist k realitě: následek výstřední schopnosti utrpení a dráždivosti, která už vůbec nechce být
„dotýkána“, protože příliš hluboce cítí každý dotyk.
12
Instinktivní vyloučení veškeré nechuti, všeho nepřátelství, všech hranic a distanci v citu – následek výstřední
schopnosti utrpení a dráždivosti, která pociťuje již každý odpor, každou nutnost odporu jako nesnesitelnou
nelibost (to znamená jako škodlivou, jako něco, od čeho zrazuje instinkt sebezachování), a zná jediné blaženství
(rozkoš), neodporovat už, neodporovat už nikomu, ani zlu, ani zlému, – láska jedinou,poslední možností života…
To jsou obě fyziologické reality, na nichž, z nichž vyrostlo učení o vykoupení. Nazývám je sublimním
pokračováním hédonismu na podkladu veskrze morbidním. Nejblíže mu je příbuzný, byt“ i s velikým nádavkem
řecké vitality a nervové síly, epikureismus, pohanské učení spásy. Epikur je typickým dekadentem: já první jsem
ho takto poznal. – Strach z bolesti, i z nekonečně malé bolesti – nemůže ani jinak skončit, než v náboženství
lásky…
31.
Dal jsem předem svou odpověď na celý problém. Jejím předpokladem je, že se nám typ vykupitele dochoval jen
v silném znetvoření. Toto znetvoření má samo o sobě mnoho pravděpodobného: takový typ nemohl z více
důvodů zůstat čistým, celistvým, bez přídavků. Stopy v něm nutně zanechalo jak prostředí, v němž se
pohybovala tato cizí postava, tak ještě víc dějiny, osud první křesťanské obce: z něho byl zpětným vlivem tento
typ obohacen rysy, srozumitelnými teprve z války a za účely propagandy. Tento zvláštní a nemocný svět, do
něhož nás uvádějí evangelia – svět jako z ruského románu, v němž zdá se dali si dostaveníčko vyvrhelové
společnosti, nervová choroba a „dětské“ idiotství – nezbytně učinil za všech okolností typ hrubším: zvláště první
učedníci teprve předložili bytí, plynoucí zcela v symbolech a nepochopitelnostech, do své vlastní hrubosti, aby
vůbec něčemu z toho rozuměn, pro ně typ existoval teprve, když byl zformován do účinnějších forem.. .Prorok,
mesiáš, budoucí soudce, učitel morálky, divotvorce, Jan Křtitel – tolik příležitosti typ zneuznat… Nepodceňujme
posléze, co je proprium každého velikého, zejména sektářského uctívání: smazává originální, často trapně cizí
rysy a idiosynkrasie na uctívané bytosti – ba ani je nevidí. Bylo by čeho litovat, že nežil nějaký Dostojevský
nablízku tohoto nejzajímavějšího dekadenta, myslím někdo, kdo dovedl vidět právě dojemný půvab takovéto
směsi sublimnosti, nemoci a dětskosti. Ještě poslední hledisko: typ by skutečně mohl být jakožto typ dekadenční,
podivuhodně mnohotvárný a plný rozporů: nelze takovou možnost zcela vyloučit. Přesto všechno od ní zrazuje:
právě podání by muselo být v tomto případě pozoruhodně věrné a objektivní: a máme důvody předpokládat opak
toho. Zatím zeje propast mezi kazatelem na hoře, u jezera, v lukách, jehož zjev připadá jako nějaký Budha na
půdě velmi málo indické, a oním fanatikem útoku, úhlavním nepřítelem teologů a knězi, v němž oslavovala
Renanova zlomyslnost „le grand maitre en ironie“. Sám nepochybuji, že bohatá míra žluči (a dokonce i espritu)
překypěla teprve ze vzrušeného stavu křesťanské propagandy na stav mistrův: víme přece dobře, jak si všichni
sektáři upravují bez rozpaků ze svého mistra svou apologii. Když potřebovala první obec soudícího, hádavého,
hněvného, zlovolně vychytralého teologa, proti teologům, stvořila si svého „boha“ podle své potřeby: jako mu
vložila bez váhání do úst také ony, zcela neevangelické pojmy, jichž teď nemohla postrádat, „návrat“, „poslední
soud“, časné očekávání a sliby všeho druhu.-
32.
Bráním se, znovu budiž řečeno, aby nebyl vnášen fanatik do typu vykupitele: slovo impérieux, které užívá
Renan, již samo anuluje typ. „Dobré poselství‘ znamená právě, že už není protikladů; království nebeské patří
dětem; víra, která zde promlouvá, není vírou vybojovanou, – je tu, je od počátku jakoby dětskost ustoupivší do
oblasti ducha. Fyziologům je aspoň dobře znám případ opožděné a v organismu nevyvinuté puberty jako
následek degenerace. – Taková víra nezná hněv, nekárá, nebrání se: nepřináší „meč“, – netuší vůbec, jak by
mohla jednou rozdělovat. Nedokazuje sama sebe, ani zázraky, ani odměnou, ani slibováním, ani dokonce už
„Písmem“: je sama v každé chvíli svým zázrakem, svou odměnou, svým důkazem, svým „královstvím božím“.
Tato víra se také neformuluje, – žije, brání se formulím. Ovšemže nahodilost okolí, jazyka, předběžného vzdělání
určuje jistý okruh pojmů: prvotní křesťanství užívá jen židovsko-semitských pojmů ( sem patří jídlo a pití při
přijímání, pojem tak zneužívaný církví jako všechno židovské). Ale chraňme se, abychom v tom neviděli víc než
zakázanou znakomluvu, semiotiku, příležitost k podobenstvím. Předběžnou podmínkou, aby vůbec mohl mluvit,
je tomuto antirealistovi právě to, aby žádné slovo nebylo pojímáno doslovně. Mezi Indy by byl užíval pojmů
sankhyamských, mezi Číňany pojmů Laotsových – a necítil by při tom rozdílu. – Mohli bychom zvát Ježíše, s
jistou tolerancí výrazu, „svobodným duchem“ – z ničeho pevného si nic nedělá: slovo zabíjí,zabíjí všechno, co je
pevné. Pojem zkušenost „života“, již jediné zná, odporuje u něho jakémukoli slovu, formuli, zákonu, víře,
dogmatu. Mluví pouze o tom, co je nejniternější: „život“ nebo „pravda“ nebo „světlo“, to je jeho slovo pro to, co
je nejniternější, – všechno ostatní, celá realita, celá příroda, ba i řeč má pro něho pouze cenu znamení,
13
podobenství. Nesmíme se naprosto na tomto místě dopustit přehmatu, byť bylo sebe větší pokušení, které tkví v
křesťanském, přesněji v církevním předsudku: takový symbolista par excellence stojí mimo všechno
náboženství, mimo všechny pojmy kultu, všechnu historii, všechnu přírodní vědu, mimo všechnu zkušenost
světa, všechny znalosti, všechnu politiku, všechnu psychologii, všechny knihy, všechno umění, – jeho „vědění“
je právě čirá pošetilost o tom, že něco takového je. Kultům nezná ani z doslechu, nemá zapotřebí proti ní
bojovat, – nepopírá ji… Totéž platí o státě, o celém občanském řádu a společnosti, o práci, o válce, – nikdy neměl
důvod, aby popíral „svět“, nikdy netušil církevní pojem „světa“… Popírat je právě to, co je jemu zcela nemožné. -
Také chybí dialektika, chybí představa toho, že by nějaká „pravda“ mohla být dokázána důvody (- jeho důkazy
jsou vnitřní „světla“, vnitřní city libosti a přisvědčování vlastnímu Já, vesměs „důkazy síly“ -). Takové učení
nemůže ani odporovat: nechápe ani, že jsou jiná učení, že mohou být, nedovede si ani představit opačné
usuzování… Kde se s ním setká, bude truchlit z nejhlubšího soucitu nad „slepotou“ – neboť vidí „světlo“, – ale
nevznese námitek…
33.
V celé psychologii „evangelia“ chybí pojem viny a trestu, stejně jako pojem odměny. Je odstraněn „hřích“, každý
distanční poměr mezi bohem a člověkem, – pravé to je „radostné poselství“. Blaženství se neslibuje, není vázáno
podmínkami: je to jediná realita – všechno ostatní jsou znamení, aby o něm mluvila… Následek takového stavu
se promítá do nové praxe, do vlastní praxe evangelické. Nikoli „vírou“ se odlišuje křesťan: křesťan jedná,
odlišuje se jiným jednáním. Tím, že neklade ani slovem, ani v srdci odpor k tomu, kdo je k němu zlý. Tím, že
nečiní rozdílu mezi cizinci a domácími, mezi židy a nežidy {„bližní“ je vlastně souvěrec, žid). Tím, že nezná
hněv proti nikomu, že nikoho nepodceňuje. Tím, že u soudů ani neukáže, ani nedovolí, aby si na něho činily
nárok („nepřísahat“). Tím, že se neodloučí od své ženy za žádných okolností, ani když je dokázána ženina
nevěra. – Všechno v podstatě jediná věta, všechno následky jediného instinktu.
Život vykupitelův byl jen tato praxe, – ani jeho smrt nebyla nic jiného… Nepotřeboval již formulí, nepotřeboval
již ritu pro styk s bohem, – ba ani modlitby. Zúčtoval s celým židovským učením o pokání a smíření; ví, zeje to
jedině pracce života, kterou se člověk cítí „božským“, „blaženým“, „evangelickým“, vždy „dítětem božím“. Není
„pokání“ cestou k bohu, není jí „modlitba za odpuštění“: jen evangelická praxe vede k bohu, právě ona je „bůh“!
- Co bylo evangeliem vyřízeno, to bylo židovství pojmů: „hřích“, „odpuštění hříchu“, „víra“, „vykoupení vírou“,
- celé židovské církevní učení bylo v „radostném poselství“ popřeno.
Hluboký instinkt pro to, jak člověk musí žít, aby se cítil „v nebi“, aby se cítil „věčným“, kdežto při žádném jiném
počínání se naprosto necítí „v nebi“: jen toto je psychologická realita vykoupení. – Nový život, nikoli nová víra…
34.
Jestli něčemu rozumím na tomto velkém evangelistovi, tedy tomu, že uznává jen vnitřní realitu za realitu, za
„pravdu“, – že viděl ve všem ostatním, ve všem přirozeném, časovém, prostorovém, historickém jen znamení,
příležitost k podobenstvím. Pojem „syn člověka“ není konkrétní osoba, která patří do dějin, není něco
jednotlivého, jedinečného, ale „věčná“ skutečnost, psychologický symbol osvobozený od pojmu času. Totéž platí
ještě jednou a v nejvyšším smyslu, o bohu tohoto symbolisty, o „království božím“, o „království nebeském“, o
„dětech božích“. Nic není nekřesťanštějšího, nežli církevní hrubosti o bohu osobním, o „království božím“, které
přijde, o „království nebeském“ na onom světě, o „synu božím“, druhé osobě trojice. To všechno je – budiž mi
prominut výraz -pěst na oko – ó na jaké oko! – evangelia: světodějný cynismus ve výsměchu symbolu… Ale
vždyť bije do očí, čeho bylo dotčeno znamením „otec“ a „syn“ -ne do každých očí, připouštím: slovem „syn“ je
vyjádřen vstup do celkového citu zbožnění, objímajícího všechny věci (blaženství), slovem „otec“ tento cit sám,
cit věčnosti, dokonalosti. – Stydím se připomínat, co udělala církev z tohoto symbolismu: nepostavila
amfitryonskou historii na práh křesťanské „víry“? A nad to ještě dogma o „neposkvrněném početí“?… Ale tím
početí poskvrnila „Království nebeské“, to je stav srdce, ne něco, co přijde „nad zenu“ nebo „po smrti“. Celý
pojem přirozené smrti chybí v evangeliu: smrt není mostem, není přechodem, chybí, protože přísluší zcela
jinému světu, pouze zdánlivému, užitečnému pouze k znamením. „Hodina smrti“ není křesťanský pojem, – není
vůbec „hodiny“, času, fyzického života a jeho krizí pro učitele „radostného poselství“… „Království boží“ není
ničím, co se očekává; nemá včerejška ani pozítřka, nepřijde za „tisíc let“, – je to zkušenost jednoho srdce; je
všude, není nikde…
14
35.
Tento „radostný posel“ zemřel, jak žil, jak učil – ne aby „vykoupil lidi“, ale aby ukázal, jak se má žít. Je to praxe,
kterou zanechal lidstvu: své počínání před soudci, před pochopy, před žalobci a utrhačstvím i výsměchem všeho
druhu, – své počínání na kříži. Neklade odpor, nehájí svou věc, nečiní ani krok, který by od něho odvrátil to
nejhorší, ba víc,provokuje to… A prosí, trpí, miluje 5 těmi, v těch, kteří mu zlé činí… Nebránit se, nechovat
hněvu, nečinit odpovědným… Nýbrž ani zlému neodporovat, – milovat ho…
36.
Teprve my, my osvobození duchové, máme předpoklad, abychom rozuměli něčemu, čemu neporozumělo
devatenáct století, – té poctivosti, která se stala instinktem a vášní, která vede válku proti „svaté lži“ ještě víc, než
proti každé jiné lži… Lidé byli nevýslovně vzdáleni naší láskyplné a opatrné neutratíte, oné kázně ducha, kterou
se jediné umožňuje uhádnout tak cizí, tak jemné věci: usilovali v tom vždy s nestoudným sobectvím jen o svůj
prospěch, vybudovali z protikladu evangelia církev… Kdo by hledal znamení, že nějaké ironické božstvo má své
prsty za velikou hrou světů, našel by nemalou oporu v obrovském otazníku, který se jmenuje křesťanství. Že
lidstvo leží na kolenou před opakem toho, co bylo původem, smyslem, právem evangelia, že svatořečilo pojmem
„církve“ právě to, co „radostný posel“ cítil pod sebou, cítil za sebou -je marné hledat větší formu světodějné
ironie -
37.
Naše doba je hrdá na svůj historický smysl: jak mohla uvěřit nesmyslu, že na počátku křesťanství stojí hrubá
bajka divotvorecká a vykupitelská, – a že všechno spirituální a symbolické je teprve pozdějším vývojem?
Naopak: dějiny křesťanství – a to počínaje smrtí na kříži -jsou dějinami neporozumění, krok za krokem stále
hrubší-ho,původnímu symbolismu. Každým rozšířením křesťanství na masy ještě širší, ještě surovější, jimž stále
chyběly předpoklady, z nichž se zrodilo, stávalo se nutnějším křesťanství vulgarizovat, barbarizovat, -spolykalo
učení a rituály všech podzemních kultů římského impéria, spolykalo nesmysl chorého rozumu všech druhů.
Osud křesťanství je v nutnosti, že se jeho víra sama musela stát tak nemocnou , tak nízkou a vulgární, jak
nemocné, nízké a vulgární byly potřeby, které jím měly,být uspokojeny. Souhrn nemocného barbarství domohl
se posléze moci v podobě církve, – církve, této formy zavilého nepřátelství ke každé poctivosti, ke každé výši
duše, ke každé kázni ducha, ke každé svobodomyslné a dobrotivé lidskosti. Křesťanské hodnoty – vznešené
hodnoty: teprve my, my osvobození duchové, obnovili jsme tento největší protiklad hodnot, jaký vůbec je! – -
38.
Nepotlačím na tomto místě povzdech. Jsou dny, kdy na mne přijde cit černější než nejčernější melancholie -
pohrdání lidmi. Abych pak nezanechat pochybností, čím pohrdám, kým pohrdám: je to člověk dneška, člověk,
kterého jsem z dopuštění osudu současníkem. Člověk dneška – dusím se jeho nečistým dechem… Vůči minulosti
jsem, jako všichni poznávající, velmi tolerantní, to znamená, Že velkomyslné překonávám sebe sama: procházím
s chmurnou opatrností světem-blázincem celých tisíciletí, ať se zve „křesťanství’, „křesťanská víra“, „křesťanská
církev“, – chráním se, abych nečinil lidstvo zodpovědným za jeho duševní choroby. Ale můj cit se zvrátí,
propuká, jakmile vstoupím do novější doby, do naší doby. Naše doba je vedoucí… Co kdysi bylo jen nemocné,
stalo se dnes neslušným, -je neslušné dnes být křesťanem. A zde se začínám štítil. – Ohlížím se. Ani slovo už
nezbylo z toho, čemu se kdysi říkalo „pravda“, nevydržíme už, vezme-li kněz slovo „pravda“ i jen do úst. I při
nejskromnějším nároku na poctivost musíme dnes vědět, že se teolog, kněz, papež, každou větou, kterou vyřkne,
nejen mýlí, ale že lže, – že mu už dávno není na vůli, lhát z „nevinnosti“, z „nevědomosti“. Také kněz ví, jako
každý jiný, že už není „bůh“, není „hříšník“, není „vykupitel“, – že „svobodná vůle“, „mravní řád světa“ jsou lži: -
vážnost, hluboké sebepřemáhání ducha nedovoluje už nikomu, aby o tom nevěděl…
Je poznáno, čím všechny pojmy církve skutečně jsou, totiž nejzlovolnějším penězokazectvím, jaké kdy bylo, za
tím účelem, aby příroda, přírodní hodnoty byly znehodnoceny; je poznáno, čím sám kněz skutečně je, totiž
nejnebezpečnějším druhem příživníka, pravým jedovatým pavoukem lidského života… Víme, naše svědomí to
dnes ví – zač vůbec stojí a k čemu sloužily ty příšerné vynálezy knězi a církve, kterými bylo dosaženo takového
stavu sebezhanobení lidstva, že i pohled na ně se stává hnusným – pojmy „onen svěť, „poslední soud“,
15
„nesmrtelnost duše“ i „duše“ sama: jsou to mučidla, jsou to systémy ukrutností, kterými se kněz stal pánem,
zůstal pánem… Každý to dnes ví: a přesto zůstává všechno při starém. Kam se podél zbytek slušnosti, sebeúcty,
když se ještě dnes křesťany nazývají a k přijímání chodí i naši státníci, lidé jinak velmi nezaujatí a antikristové
činu skrznaskrz? Mladý kníže v čele svých pluků, nádherný jako projev sobectví a vypínavostí svého národa, -
ale beze všeho studu vyznávající své křesťanství!… Kohopak popírá křesťanství? Čemu říká „svět“? Tomu, že je
člověk vojínem, že je soudcem, že je vlastencem; že se brání, že dbá své cti; že usiluje o svůj prospěch; že je
hrdý… Každá praxe každého okamžiku, každý instinkt, každé uskutečňující se hodnoceni je dnes
protikřesťanské: jakou zrůdou falešnosti asi je moderní člověk, že se přesto nestydí zvát se ještě křesťanem! —
39.
-Vracím se, povím pravé dějiny křesťanství. – Už slovo „křesťanství“ je nedorozumění, – v podstatě byl jen jeden
křesťan a ten zemřel na kříži. „Evangelium“ zemřelo na kříži. Co se od tohoto okamžiku zve „evangeliem“, bylo
už opakem toho, co on žil: „zlé poselství1, dysangelium. Je falešné až do nesmyslu, vidět odznak křesťana v
nějaké „víře“, třeba ve víře ve vykoupení Kristem: jen křesťanská praxe, život, jaký žil ten, kdo zemřel na kříži,
je křesťanský..Ještě dnes je takový život možný, pro určité lidi dokonce nutný: pravé, původní křesťanství bude
možné pro všechny časy… Ne věřit, ale činit, především mnohé nečinit, být jiným… Stavy vědomí, například
něčemu věřit, považovat něco za pravdu – každý psycholog to ví – jsou přece věci úplně lhostejné a pátého řádu
vůči hodnotě instinktů: přísněji řečeno, je celý pojem duchové příčetnosti falešný. Redukuje-li kdo to, zeje
křesťanem, křesťanskost na to, že považuje něco za pravdivé, na pouhou fenomenalitu vědomí, znamená to, že
křesťanství popírá. Ve skutečnosti nebylo křesťanů. “Křesťan“, to co se po dvě tisíciletí zve křesťanem, znamená
jen tolik, že člověk sám sobě nerozumí ! Přihlédneme-li blíže, vládly v něm přes všechnu „viru“ pouze instinkty
- a jaké instinkty! – „Víra“ byla za všech dob, například u Luthera pouze pláštíkem, záminkou, záclonou, za níž
hrály instinkty svou hru, – byla chytrou slepotou k vládě určitých instinktů… „Víra“ – nazval jsem ji už vlastní
chytrostí křesťanskou, -mluvilo se vždy o „víře“, jednalo se vždy z instinktu… V křesťanském světě představ se
nevyskytuje nic, co by se skutečnosti i jen dotýkalo: proti tomu jsme poznali, že instinktivní nenávist ke každé
skutečnosti je hybný, jediný hybný živel v kořeni křesťanství. Co z toho plyne? Že omyl je zde také in
psychologicis radikální, to znamená, že určuje podstatu, to znamená, že je substancí. Vezměte z toho jediný
pojem, nahraďte jej jedinou realitou – a celé křesťanství se propadne v nicotu! – Díváme-li se z výše, je tato
nejcizorodější ze všech skutečností, toto náboženství nejen podmíněné omyly, nýbrž vynalézavé, ba geniální jen
v omylech škodlivých, jen v takových, které otravují život i srdce, je divadlem pro bohy, – pro ta božstva, která
jsou zároveň filosofy, s kterými jsem se setkal v oněch slavných dialozích na Naxu. V okamžiku, kdy od nich
odstoupí hnus (- a také od nás!), jsou vděční za divadlo křesťanů: žalostná hvězdička, která se nazývá Zemí,
zasluhuje snad už za tento kuriózní případ pohledu božího, účasti boží… Nepodceňujme totiž křesťana: křesťan,
falešný až do nevinností, je daleko nad opicí, vzhledem ke křesťanům stává se známá jedna teorie o původu
člověka pouhou zdvořilostí…
40.
-Neblahý osud evangelia byl rozhodnut smrtí, – viselo na „kříži“… Teprve smrt, tato neočekávaná potupná smrt,
teprve kříž, jenž býval celkem vyhrazen jen luze, – teprve tento nejstrašnější paradox postavil učedníky před
vlastní hádanku: „Kdo to byl? Co to bylo?“ – Otřesený a v hloubi uražený cit, obava, aby takováto smrt nebyla
vyvrácením jejich věci, strašlivý otazník „proč právě takto?“ -tento stav se dá pochopit až příliš dobře. Zde
muselo všechno být nutným, mít smysl, rozumný důvod, nejvyšší rozum; láska učedníkova nezná náhody. Teď
se teprve rozevřela propast: „kdo ho zabil? kdo byl jeho přirozeným nepřítelem?“ – tato otázka vyskočila jako
blesk. Odpověď: vládnoucí židovstvo, jeho nejvyšší stav. Od tohoto okamžiku vznikl pocit vzpoury proti řádu,
Ježíš byl konečně vykládán jako buřič proti řádu. Až potud chybil v jeho obraze ten bojovný, tento slovem i
činem popírající rys; ba víc, byl jeho opakem. Očividně neporozuměla malá obec právě hlavní věci, nepochopila,
co je vzorem v tomto způsobu umírání, nepochopila svobodu, převahu nad každým citem pomsty: – znamení
toho, jak málo mu vůbec rozuměla! Přímo svou smrtí nemohl Ježíš chtít nic, nežli veřejně podat nejsilnější
zkoušku, důkaz svého učení… Ale jeho učedníci byli vzdáleni toho, aby tuto smrt odpustili, – což by bylo bývalo
evangelickým v nejvyšším slova smyslu; nebo dokonce aby se nabídli ke stejné smrti v mírném a líbezném stavu
srdce… Vrchu nabyl zase nejneevangeličtější cit, pomsta. Nebylo možné, aby věc byla touto smrtí u konce: bylo
třeba „odplaty“, „soudu“ (- a přece, co může být ještě neevangeličtějšího, nežli „odplata“, „trest“, „soudit“!). Ještě
jednou se dostalo do popředí populární očekávání Mesiáše; zrak byl upjat na historický okamžik: „království
boží“ přijde soudit své nepřátele… Ale tím je všechno postaveno na hlavu: „království boží závěrečným aktem,
16
slibem! Vždyť evangelium bylo právě jsoucností, naplněním, skutečností tohoto „království“. Taková smrt byla
právě tímto „královstvím božím“. Teprve teď bylo vneseno do typu mistrova všechno pohrdání a hořkost k
farizejům a teologům, – udělali tím z něho farizeje a teologa! Na druhé straně už nevydrželo zdivočelé uctívání
těchto zcela vyšinutých duší onu evangelickou rovnoprávnost každého na synovství boží, jíž učil Ježíš; jejich
pomstou bylo, že Ježíše vyzdvihli výstředním způsobem, odloučili jej od sebe: zcela tak, jako kdysi odloučili
židé z pomsty na svých nepřátelích svého boha od sebe a vyzdvihli jej do výše. Jediný bůh a jediný syn boží: oba
výplody ressentimentu…
41.
- A od té chvíle se již vynořil absurdní problém:“jak mohl bůh toto dopustit!“ Na to nalezl porušený rozum malé
obce odpověď až. strašlivě absurdní: bůh dal svého syna k odpuštění hříchů, za oběť. Jak byl najednou konec
evangeliu! Oběť za vinu, a to ve své nejodpornější, nejbarbarštější formě, oběť nevinného za hříchy viníků! Jak
hrůzné pohanství! – Vždyť Ježíš odstranil i pojem „viny“ -popíral jakoukoli propast mezi bohém a člověkem,
prožil tuto jednotu boha a člověka jakožto svoje „radostné poselství’… A ne jako nadpráví! – Odtud přibývá krok
za krokem do typu vykupitele: učení o soudu a o návratu, učení o smrti jako oběti, učení o vzkříšení, kterým je
odeskamotován celý pojem „blaženství“, celá to a jediná realita evangelia – ve prospěch nějakého stavu po
smrti!… Pavel logizoval toto pojetí, tuto necudnost pojetí s onou rabínskou drzostí, kterou se vyznačuje ve všem,
takto:“pakliže Kristus nevstal z mrtvých, je naše víra lichá“. – A rázem se stal z evangelia nejhanebnější ze všech
nesplnitelných slibů, nestoudné učení o osobní nesmrtelnosti… Ještě Pavel sám učil, zeje odměnou!…
42.
Je vidět čemu byl konec smrtí na kříži: nový, zcela původní náběh k jakémusi buddhistickému mírovému hnutí,
ke skutečnému, nikoli jen slibovanému Mstí na zemi. Protože toto zůstává – už jsem to zdůrazni! – základním
rozdílem mezi dvěma dekadentními náboženstvími: buddhismus neslibuje, nýbrž dodržuje, křesťanství slibuje
všechno, ale nedodržuje nic. – Za „radostným poselstvím“ šlo v patách poselství nejhorší: poselství Pavlovo. V
Pavlovi se ztělesňuje typ protichůdný k „radostnému poslu“, génius nenávisti, génius vize nenávisti, neúprosné
logiky nenávisti. Co všechno přinesl tento dysangelista v oběť nenávisti! Především vykupitele: přibil jej na svůj
kříž. Život, příklad, učení, smrt, smysl a právo celého evangelia – nic už tu nebylo, když tento penězokaz z
nenávisti pochopil, co jediné mohl potřebovat. Ne realitu, ne historickou pravdu!… A ještě jednou spáchal židův
kněžský instinkt na dějinách stejný zločin, škrtl prosté včerejšek, předvčerejšek křesťanství, vynalezl si dějiny
prvotního křesťanství. Ještě víc: zfalšoval ještě jednou dějiny Izraele, aby se jevily předhistorií pro jeho čin:
všichni proroci mluvili G jeho „vykupiteli“… Církev zfalšovala později dokonce i dějiny lidstva na předhistorii
křesťanství… Typ vykupitele, učení, praxe, smrt, smysl smrti, ba i to, co přijde po smrti – nic se neuchránilo
poskvrny, nic nezůstalo i jen podobné skutečnosti. Pavel prostě přeložil těžiště onoho celého života za tento
život, – do lži o Ježíšově „zmrtvýchvstání’. Nemohl v podstatě vůbec potřebovat život vykupitelův – potřeboval
smrt na kříži a ještě něco dalšího… Byla by opravdu naiserie od psychologa, aby pokládal takového Pavla, který
měl domov v hlavním sídle stoického osvícenství, za poctivého, když si upravuje z halucinace důkaz, že
vykupitel ještě žije, anebo aby psycholog dal víru i jen jeho vyprávění,že tuto halucinaci měl; Pavel chtěl účel,
tudíž chtěl i prostředky… Čemu sám nevěřil, tomu věřili idioti, mezi něž rozhodil své učení. Jeho potřebou byla
moc; Pavlem se ještě jednou kněz domáhal moci, – mohl upotřebit jen pojmy, učení, symboly, kterými se dají
tyranizovat masy, tvořit stáda. Co jediné převzal později Mohamed z křesťanství? Vynález Pavlův, jeho
prostředek kněžské tyranie, prostředek tvoření stád: víru v nesmrtelnost – to je učení o „soudu“…
43.
Jestliže přeložíme těžiště života nikoli do života, ale do „onoho světa“ – do Ničeho, vzali jsme životu těžiště
úplně. Veliká lež osobni nesmrtelnosti ničí všechnu rozumnost, všechnu přirozenost pudu, – všechno, co je v
instinktech blahodárného, co v nich podporuje život, zaručuje budoucnost, budí nyní nedůvěru. Žít tak, že už
nemá smysl žít, to se teď stává „smyslem“ života… K čemu solidarita, k čemu ještě vděčnost za původ a předky,
k čemu spolupracovat, důvěřovat, podporovat nějaké obecné blaho a mít je na zřeteli?… To je vesměs
„pokušení“, vesměs svádění z „pravé cesty“. – „Jedno je třeba“… Aby byl každý jako „nesmrtelná duše“ s
každým stejného řádu, aby se v souhrnu všech bytostí směla domáhat „spása“ každého jednotlivce věčné
17
důležitosti, aby si směli ti malí tichošlápkové a třičtvrtěblázni domýšlet, že jim k vůli se stále prolamují přírodní
zákony, – takové vystupňování sobectví všeho druhu do nekonečna, do nestoudnosti nelze ani s dostatečným
opovržením pranýřovat. A přece děkuje křesťanství tomuto žalostnému lichocení osobní ješitnosti za své
vítězství, přemluvilo tím na svou stranu právě všechno nezdařil?, odbojně naladěné, všechno, co špatně
pochodilo, všechny vyvrhele a spodinu lidstva. „Spása duše“ – aby bylo rozumět: „svět se točí okolo mne „… Jed
učení „stejná práva všem“ – křesťanství jej rozselo nejzásadněji; křesťanství zvedlo z nejtajnějších koutů
špatných instinktů válku na život a na smrt proti každému citu úcty a distance mezi člověkem a člověkem, to je
prou předpokladu každého zvýšení, každého vzrůstu kultury, – ukovalo si z ressentimentu mas hlavní zbraň
protínám, proti všemu vznešenému, radostnému, velkodušnému na této zemi, proti našemu štěstí na zemi…
Nesmrtelnost, přiznaná každému Petru či Pavlovi, byla dosud největším, nejzlovolnějším atentátem na vznešené
lidství. – A nepodceňujme, co osudného se vplížilo z křesťanství až do politiky! Nikdo už dnes nemá odvahu k
výsadám, k právům pána, k citu úcty před sebou a sobě rovnými, – k patosu distance… Naše politika stůně tímto
nedostatkem odvahy! – Aristokratismus smýšlení byl nejpodzemněji podkopán lží o rovnosti duší; a dělá-li víra
v“nadpráví nejpočetnějších“ revoluce a bude-li je dělat, – je to bezpochyby křesťanství, jsou to křesťanské
úsudky hodnotové, které každá revoluce jen překládá do krve a zločinu! Křesťanství je povstání všeho, co se
plazí po zemi proti tomu, co má výši: evangelium „nízkých“ dělá nízkým…
44.
Evangelia jsou neocenitelná jako svědectví nezadržitelné korupce uvnitř první obce. Co Pavel později dovedl do
konce s cynismem rabínského logika, byl přesto jen úpadkový proces, který začal smrtí vykupitelovou. – Tato
evangelia nelze ani obezřele číst; mají své obtíže za každým slovem. Přiznávám, bude mi to přičteno k dobru, že
právě tím jsou psychologovi rozkoší prvního řádu, -jakožto protiklad veškeré naivní zkaženosti, jako
rafinovanost par excellence, jakožto mistrovství v psychologické zkaženosti. Evangelia jsou svět pro sebe. Bible
vůbec nesnese srovnání. Jsme mezi židy: první hledisko, abychom tu zcela neztratili nit. Přetvářka do „svatosti“,
nabývající tu přímo geniálnosti, nikdy jindy mezi knihami a lidmi ani přibližné nedostižená, toto umění falšovat
slova i gesta, není nahodilostí nějakého jednotlivého nadání, nějaké výjimečné povahy. K tomu je třeba rasy. V
křesťanském umění posvátně lhát dospívá celé židovství, několikastoletý židovský nejvážnější výcvik a technika
nejvyššího mistrovství. Křesťan, tato ultima ratio lži, je zase žid – žid na třetí… Zásadní vůle používat jen pojmy,
symboly, postoje, které jsou dokázány z praxe kněžské, instinktivní odmítání každé jiné praxe, každé jiné
perspektivy hodnotní a užitkové – to není jen tradice, to je dědictví, působí to jako příroda. Celé lidstvo, dokonce
nejlepší hlavy nejlepších dob (vyjma jedinou, která snad ani není lidská) se daly oklamat. Evangelium se četlo
jako kniha nevinnosti… nemalý to pokyn, jak mistrné herectví se tu hrálo. – Ovšem: kdybychom je mohli vidět,
třeba jen letmo, všechny tyto podivné tichošlápky a umělé světce, byl by tomu konec – a právě proto, že nečtu
ani slova, abych neviděl gesta, udělám jim konec… Nesnesu na nich jistý způsob, jak zvedají oči. – Naštěstí jsou
knihy naprosté většině lidí jen literaturou – - Nesmíme se dát ošálit: říkají „nesuďte!“, ale posílají do pekel
všechno, co jim stojí v cestě. Dávajíce soudit bohu, soudí sami; oslavujíce boha, oslavují sami sebe; požadujíce
ctnosti, jichž jsou právě schopni – dodávají si velikého zdání zápolení o ctnost, boje o vládu ctnosti, „Žijeme,
umíráme, obětujeme se za dobro “ (- za „pravdu“, „světlo“, za „království boží“): vpravdě činí, čeho nemohou
nechat. Protlačujíce se jako činí pokrytci, sedíce v koutech, živoříce jako stín ve stínu, dělají si z toho povinnost:
povinností se jim jeví život v pokoře, pokorou dává o důkaz více zbožnosti… Ó té pokorné, cudné, milosrdné
prolhanosti! „Za nás nechť ctnost sama vydá svědectví’… Čtěte evangelia jakožto knihy svádění morálkou: tito
malí lidé zabavili morálku pro sebe, – vědí, jak je tomu s morálkou! Morálkou lze lidstvo nejlépe vodit za nos! -
Skutečnost je taková, že si zde hraje nejuvědomělejší domýšlivost vyvolenců na skromnost: jednou provždy
postavili sebe, „obec“, „dobré a spravedlivé“ na jednu stranu, na stranu „pravdy“ – a zbytek, „svět“, na stranu
druhou… To bylo nejosudnější velikášství, jaké dosud na této zemi bylo: malé pokrytecké a lhářské zrůdy začaly
pro sebe zabírat pojmy „bůh“, „pravda“, „světlo“, „duch“, „láska“, „moudrost“, „život“, jako by to byla jejich
synonyma, aby tím proti sobě vymezili „svět“, malí superlativní židé, zralí pro každý blázinec, obrátili vůbec
hodnoty podle sebe, jako by teprve „křesťan“ byl smyslem, solí, mírou, také posledním soudem všeho ostatního..
Celý tento neblahý osud byl umožněn jedině tím, že ve světě už byl příbuzný, rasově příbuzný druh velikášství,
velikášství židovské: jakmile se jednou rozevřela propast mezi židy a židovskými křesťany, nezbylo těmto nic
jiného, než aby použili stejných postupů sebezáchovám, k nimž radil židovský instinkt, právě/voň‘ židům, kdežto
židé jich užívali dosud pouze proti všemu nežidovskému. Křesťan je pouze žid „svobodnějšího“ vyznání. -
45.
18
Podám několik ukázek toho, co si tito malí lidé vzali do hlavy, co svému mistru vložili do úst: vesměs zpovědi
„krásných duší“. -
„A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach se svých nohou na
svědectví proti nim.“ (současný ekumenický překlad Bible neuvádí vůbec na rozdíl od Bible kralické a pramenů,
z nichž vycházel F.Nietzche návaznou pasáž: „Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v
den soudný než městu tomu.“ pozn. A.Slezman) (Marek 6,11) -Jak evangelické!
„Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk
mlýnský kámen a hodili ho do moře.“(Marek 9,42) – Jak evangelické!…
„A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než aby jsi byl s
oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň neuhasne.“ (Marek 9,47,48). – Není míněno právě
oko…
„Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království, přicházející v
moci.“(Marek 9,1). -Dobře, lve, zalhal sis…
„Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť.. „(Marek 8,34; poznámka
psychologova. Křesťanskou morálku vyvracejí její Neboť: její „důvody“ vyvracejí, -tak je to křesťanské.)
„Nesuďte, aby jste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte,
takovou Bůh naměří vám“ (Matouš 7,1). – Jaký pojem spravedlnosti, „spravedlivého“ soudce!…
„Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom
své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?“(Matouš 5,46) – Princip křesťanské lásky: chce být
nakonec dobře zaplacena…
„Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení:“(Matouš 6,15) – Což velmi
kompromituje uvedeného „otce“…
„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní bude vám přidáno.“ (Matouš 6,33). – Toto
vše: totiž strava, oděv, veškeré životní potřeby. Omyl, skromně řečeno… Krátce předtím se bůh ukazuje jako
krejčí, alespoň v jistých případech…
„Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s
proroky.“ (Lukáš 6,23) – Nestydatá sebranka!! Přirovnává se už k prorokům…
„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží
chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (l .Korintským 3,16). – Něčím takovým nelze ani dost pohrdat…
„Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové
maličkosti.“ (l.Korintským 6,2) – Naneštěstí to nejsou slova někoho, kdo patří do blázince… Tento strašlivý
podvodník pokračuje doslova:“ Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života!“…
„Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle,
zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí…Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského
soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil
moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano
vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.“
(l.Korintským 20..) – Kdo chce rozumět tomuto místu, svědectví to pro psychologii každé čandalské morálky, ať
přečte první pojednání mé Genealogie morálky: v ní byl poprvé na světlo vynesen protiklad vznešené morálky a
morálky čandalské, zrozené z ressentimentu – a bezmocné msty. Pavel byl největší ze všech apoštolů pomsty…
46.
- Co z toho plyne ? Že je dobře obléci si rukavice, čteme-li Nový zákon. Blízkost tolika nečistoty téměř k tomu
nutí. Marné jsem slídil v Novém zákoně i jen po jediném sympatickém rysu; není v něm nic, co by bylo
19
svobodné, dobrotivé, prostosrdečné, poctivé. Lidskost se tu ještě ani nepočala, – instinkty čistotnosti chybí…
Jsou jen špatné instinkty v Novém zákoně, není odvahy ani k těmto špatným instinktům. Všechno v něm je
zbabělost, zavírání očí a sebeklam. Každá kniha se zdá čistotnou po přečtení Nového zákona: četl jsem, abych
dal příklad, s rozkoší bezprostředně po Pavlovi nejpůvabnějšího, nejnevázanějšího posměváčka Petronia, o němž
by se dalo říci, co psal Domenico Boccacio vévodovi z Parmy o Césarovi Borgiovi: „é tutto festo“ – nesmrtelně
zdráv, nesmrtelně jarý a zdařilý… Tito malí svatoušci se totiž přepočítávají v hlavní věci. Útočí, ale všemu, nač
útočí, se tím dostává vyznamenání. Koho napadne nějaký „prvotní křesťan“, toho nepošpiní… Naopak: je to čest,
mít proti sobě „prvotní křesťany“: Čteme Nový zákon nikoli bez záliby v tom, s čím se v něm špatné nakládá, -
ani nemluvě o „moudrosti tohoto světa“, kterou se drzý chvastoun marně pokouší zhanobit „bláznovým
kázáním“… Ale i farizejci a zákoníci mají svůj prospěch z takových protivníků: jistě už za něco stali, když byli
tak neslušně nenáviděni. Pokrytectví – to by tak byla výčitka, kterou by směli dělat „prvotní křesťané“!
Koneckonců byli privilegovaní: to stačí, čandalská nenávist nepotřebuje jiných důvodů. „Prvotní křesťan“ -
obávám se, že i „poslední křesťan“, jehož se snad ještě dožiji – je z nejspodnějšího instinktu povstalcem proti
všemu privilegovanému – žije, bojuje vždy za „rovnápráva“… Přihlédneme-li blíže, nemá volby. Chce-li kdo být,
pro svou osobu, „vyvoleným Páně“ – nebo „chrámem Páně“, nebo „soudcem nad anděly1, – pak je každý jiný
princip výběru, například podle poctivosti, podle ducha, podle mužnosti a hrdosti, podle krásy a svobody srdce,
prostě „světem“, -vtělením zla… Morálka: každé jiné slovo v ústech „prvotního křesťana“ je lež, každé jednání,
které koná, je zvrácenost instinktů, – všechny jeho hodnoty, všechny jeho cíle jsou škodlivé, ale koho nenávidí,
co nenávidí, to je hodnotné… Křesťan, zvláště kněžský křesťan, je kritériem hodnot – - Mám ještě říci, že se v
celém Novém zákoně vyskytuje jen jediná postava, které si můžeme vážit? Pilát, římský místodržitel. Aby vážně
pojímal tahanice mezi židy – k tomu se nepřemůže. O žida více nebo méně – co na tom?… Povznesený výsměch
Římana, před nímž se nestoudné zneužívá slova „pravda“, obohatil Nový zákon o jediné slovo, které má cenu, -
které je jeho kritikou, přímo jeho zničením: „co je pravda!“…
47.
- Co nás odděluje, není to, že nenalézáme boha, ani v dějinách, ani v přírodě, ani za přírodou, nýbrž že vidíme v
tom, co bylo božsky uctíváno, nikoliv něco „božského“, ale něco ubohého, absurdního, škodlivého, nejen omyl,
ale zločin na životě… Popíráme boha jakožto boha… Kdyby nám dokázali tohoto boha křesťanů, ještě méně
bychom v něho dovedli věřit. – Řečeno formulí: deus qualem Paulus creavit, dei negatio. – Náboženství, které se,
jako křesťanství, nedotýká v žádném bodě skutečnosti, které ihned padá, jakmile skutečnost dojde i jen v
jediném bodě práva, musí po právu být na smrt nepřítelem „moudrosti světské“, to znamená vědě. – schválí
všechny prostředky, kterými může být otrávena, pomluvena, ve špatnou pověst uvedena kázeň ducha, ryzost a
přísnost ve věcech svědomí,ducha, vznešená chladnost a svoboda ducha. „Víra“ v podobě imperativu je veto
proti vědě – in praxi lež za každou cenu… Pavel pochopil, že lži – že „víry bylo třeba; církev zase později
pochopila Pavla.- Onen „bůh“, kterého si Pavel vynalezl, bůh, který „vniveč obrací moudrost světskou“ ( v užším
smyslu obě veliké odpůrkyně veškeré pověry, filologii a medicínu), toť ve skutečnosti jen tolik, že Pavel sám se
rezolutně rozhodí k tomu: zvát svou vlastní vůli „bohem“, tórou, to je arcižidovské. Pavel chce vniveč obrátit
„moudrost světskou“: jeho nepřáteli jsou dobři filologové a lékaři alexandrinského školení, – proti nim zvedl
válku. Opravdu, člověk není filologem a lékařem, aby nebyl zároveň také Antikristem. Kdo je filolog, vidí totiž
za „svaté knihy“, kdo je lékař, vidí za fyziologickou sešlost typického křesťana. Lékař řekne „nevyléčitelné“,
filolog řekne podvod…
48.
-Rozuměl vůbec někdo slavné historii, která stojí na počátku bible, – jak pekelnou hrůzu měl bůh z vědy?…
Nikdo jí nerozuměl. Tato kněžská kniha par excellence začíná, poprvu, velkou vnitřní knězovou potíží: on má
jen jediné velké nebezpečí, proto má „bůh“ jen jediné velké nebezpečí. – Starý bůh, zcela „duch“, zcela velekněz,
dokonalost sama, prochází se ve své zahradě: jenže se nudí. Proti nudě i bozi bojují. Co učiní? Vytvoří člověka, -
člověk je zábavný… Leč ejhle, i člověk se nudí. Slitování boží nad jedinou bědou, kterou mají všechny ráje,
nezná mezí: stvořil vbrzku ještě jiná zvířata. První chyba, které se bůh dopustil: člověk neshledal zvířata
zábavnými, -panoval jim, nechtěl ani být „zvířetem“. Proto stvořil bůh ženu. A vskutku, dlouhé chvíli byl nyní
konec – ale také ještě jiným věcem! Žena byla druhá chyba, které se bůh dopustil. Žena je svou podstatou
had, Leva – to ví každý kněz, „od ženy pochází každé neštěstí na světe“- to ví rovněž každý kněz. „Proto pochází
od ní také věda“… Teprve ženou se naučil člověk okoušet ze stromu poznání. – Co se stalo? Na starého boha
padla pekelná hrůza. Člověk sám se stal jeho největší chybou, bůh si stvořil rivala, věda činí bohorovným, -je
20
konec sněžím a bohům, stane-li se člověk vědeckým! – Morálka: Věda je vtělení všeho zakázaného, jediné ona je
zakázána. Věda je první hřích, zárodek všeho hříchu, dědičný hřích. Jen toto je morálka, -“Nemáš poznat“: -
ostatní z toho plyne. – Pekelná hrůza nezabránila bohu, aby nebyl chytrým. Jak se bránit vědě? to se mu
nadlouho stalo hlavním problémem. Odpověď: pryč z ráje s člověkem! Štěstí a zahálka přivádí k myšlení, -
všechny myšlenky jsou špatné myšlenky… Člověk nemá myslet. – A „vtělený kněz“ vynalézá bídu, smrt,
nebezpečí života v těhotenství, strádání všeho druhu, stáří, lopotu, především nemoc, – vesměs prostředky v boji
s vědou! Bída nedovoluje člověku, aby myslel… A přesto! hrůza! Dílo poznání se vypíná do výše, ztékajíc
nebesa, chystajíc soumrak bohům,- co si počít! – Starý bůh vynalézá válku, rozdělí národy, učiní, aby se lidé
navzájem ničili ( – knězi vždycky potřebovali války…). Válka – mimo jiné veliký Kazimír védy! – Neuvěřitelné!
Poznání, emancipace od kněze, přibývá i navzdory válkám. I vzejde starému bohu poslední rozhodnutí: „člověk
se stal vědeckým – nic naplat, musíme ho utopit!…“
49.
- Bylo mi porozuměno. Začátek bible obsahuje celou psychologii kněze. – Kněz zná jen jedno velké nebezpečí:
to je věda, – zdravé ponětí o příčině a následku. Ale vědě se daří celkem jen za šťastných poměrů, – je třeba mít
čas, mít ducha nazbyt, aby došlo k „poznání“… „Tudíž je třeba učinit člověka nešťastným“, to byla vždy logika
knězi. Lze již uhádnout, co se tím teprve dostalo, podle této logiky, na svět:-“hřích“… Pojem viny a trestu, celý
„mravní řád světa“ byl vynalezen proti vědě -proti tomu, aby se člověk neodpoutal od kněze… Člověk nemá
hledět ven, má hledět do sebe; nemá vidět chytře a opatrně, jako někdo, kdo se učí, do věcí, nemá vůbec vidět:
má trpět… A má trpět tak, aby vždy potřeboval kněze. – Pryč s lékaři! Spasitele je třeba. – Pojem viny a trestu, v
to čítaje učení o „milosti“, o „vykoupeni“", o „odpuštění“ – lži skrznaskrz a beze vší psychologické reality – jsou
vynalezeny, aby zničily lidský smysl pro příčiny: jsou atentátem na pojem příčiny a účinku! – A nikoli atentát
pěstí, nožem, z poctivostí v nenávisti i lásce! Nýbrž z nejzbabělejších, nejlstivějších, nejnižších instinktů!
Kněžský atentát! Příživnický atentát! Vampírství bledých podzemních upírů!… Nejsou-li již přirozené následky
nějakého činu „přirozenými“, nýbrž myslí-li se, že jsou způsobeny pojmovými strašidly pověry, „bohem“,
„duchy“, „dušemi“, že jsou pouze „morálními“ důsledky, že jsou odměnou, trestem, pokynem, výchovným
prostředkem, pak je zničen předpoklad poznání, -pak byl na lidstvu spáchán největší zločin. – Hřích, ještě jednou
to říkám, tato forma lidského sebeprznění par excellence, je vynalezen, aby znemožnil vědu, kulturu, každé
povýšení a povznesenost člověka; kněz panuje vynálezem hříchu.
50.
- Neodpustím si na tomto místě psychologů’“víry“ „věřících“ a to ve prospěch, jak se sluší, právě „věncích“.
Jestliže není ještě dnes nedostatek takových, kteří nevědí, do jaké míry je neslušné být „věřícím“ – čili příznak
dekadence, zlomené vůle k životu, – zítra již to vědět budou. Můj hlas dosáhne i k hluchým. – Zdá se, jestli jsem
se arci nepřeslechl, že je mezi křesťany jakési kritérium pravdy, jež se nazývá „důkazem síly“. „Víra dává
blaženství: tedy je pravdivá“. -Dalo by se tu především namítnout, že právě to, že víra dává blaženství, není
dokázáno, nýbrž jen slíbeno: blaženství vázáno na podmínku „víry“, – člověk má dojít blaženství, protože věří…
Ale že skutečně nastane, co kněz slibuje věřícímu pro onen svět, nepřístupný jakékoli kontrole, čím to by se dalo
dokázat? – Domnělý „důkaz síly“ je tedy v podstatě zase jen víra, že se dostaví účinek, který si od víry slibujeme.
Řečeno formulí: „věřím, že víra dává blaženství;
- tudíž je pravdivá“. Ale tím jsme již u konce. Toto „tudíž“, to je absurdnost kritériem pravdy. – Ale dejme tomu,
s jistou povolností, že je dokázáno, že víra dává blaženství (-že to není jen přání,není jen slíbeno trochu
podezřelými ústy knězovými): bylo by kdy blaženství
- odborněji řečeno, rozkoš – důkazem pravdy ? Tak naprosto jím není, že mluvíli pocity rozkoše do otázky „co je
pravda?“, podává to téměř protidůkaz, rozhodně však to budí nejvyšší podezření proti „pravdě“. Důkaz „rozkoše“
je důkazem pro „rozkoš“, – nic víc; odkud u všech všudy by bylo jisto, že by zrovna pravdivé soudy působily
více radosti než nepravdivé, a že by podle jakési přestavbi Jizované harmonie, nutně přivodily příjemné pocity? -
Zkušenost všech přísných, všech hluboce založených duchů učí, že je tomu na opak. Každou píď pravdy musel
člověk sám na sobě vydobýt, musel za to vydat v šanc všechno, na čem jinak lpí srdce, naše láska, naše důvěra v
život. Je k tomu třeba velikosti duše: služba pravdě je služba nejtvrdší. – Copak znamená být poctivým ve věcech
ducha? Být přísným na vlastní srdce, pohrdal „krásnými city“, dělat si svědomí z každého Ano a Ne! – –Víra
dává blaženství: tudíž lže…
21
51.
Že víra za jistých okolností dává blaženství, že blaženství ještě nedělá z utkvělé myšlenky pravdivou myšlenku,
že víra hory nepřenáší, že je však nanáší, kde jich není: letmá obchůzka blázincem o tom poučí dostatečně.
Nepoučí ovšem kněze: neboť ten popírá instinktivně, že nemoc je nemocí, blázinec blázincem. Křesťanství
potřebuje nemoc, asi jako helénství potřebuje nadbytek zdraví, -udělat nemocným, foť vlastní úmysl v pozadí
celé soustavy léčebných procedur církve. A církev sama – není jí katolický blázinec vrcholným ideálem? – Není
jí země vůbec blázincem? – Náboženský člověk, jak ho chce církev, je typický dekadent; doba, kdy náboženská
krize opanuje některý národ, je vždy poznamenána nervovými epidemiemi; „vnitřní svět“ náboženského člověka
se podobá k nerozeznání „vnitřnímu světu“ lidí předrážděných a vyčerpaných; „nejvyšší“ stavy, které vyvěsilo
křesťanství jako hodnoty všech hodnot nad lidstvem, jsou epileptoidní formy, – církev svatořečila in maiorem dei
honorem jen blázny nebo velké podvodníky… Dovolil jsem si jednou označit celý křesťanský trénink pokání a
vykoupení (studuje se dnes nejlépe v Anglii) za metodicky zplozenou folie circulaire, ovšemže na půdě k tomu
již připravené, to jest důkladně morbidní. Není nikomu dáno na vůli, stát se křesťanem: nelze být na křesťanství
„obrácen“, – je třeba být k tomu dostatečně nemocný… My ostatní, kdo máme odvahu k zdraví a také k pohrdání,
jak my smíme pohrdat náboženstvím, které učilo nerozumět tělu! které se nechce zbavit pověry o duši! které dělá
z nedostatečné výživy „zásluhu“! které potírá zdraví, jako by potíralo nepřítele, ďábla, pokušení! které si
namlouvalo, že je možno nosit „dokonalou duši“ v těle rovném zdechlině, a které si k tomu potřebovalo upravit
nový pojem „dokonalosti“, bledou, chorobnou, idioticky blouznivou bytost, takzvanou „svatost“, – svatost, pouhá
to řada příznaků zchudlého, enervovaného těla, nevyléčitelně zkaženého!… Křesťanské hnutí je jakožto hnutí
evropské předem souhrnným hnutím lidského braku a spodiny všeho druhu (která chce křesťanstvím dosáhnout
moc). Nevyjadřuje úpadek určité rasy, je to shluk dekadenčních forem, které se odevšad k sobě tlačí a hledají.
Co umožnilo křesťanství, není, jak se myslí, korupce vlastního starověku, vznešeného starověku: nelze ani dost
tvrdě odporovat učenému idiotství, které ještě dnes něco takového tvrdí.- V době, kdy se pokřtily choré, zkažené
čandalské vrstvy v celém impériu, byl tu právě protichůdný typ, vznešenost ve své nejkrásnější a nejzralejší
podobě. Veliký počet opanoval pole; demokratismus křesťanských instinktů zvítězil… Křesťanství nebylo
„národní“ nebylo podmíněno rasou, – obracelo se na vyděděnce života všeho druhu, mělo své spojence všude.
Křesťanství má na dně zákeřnou mstivost nemocných, instinkt namířený proti zdravým, proti zdraví. Všechno
zdařilé, hrdé, svévolné, především krása bolí je do uší a očí. Ještě jednou připomínám neocenitelné slovo
Pavlovo: „Co je u světa mdlé, což. bláznivého je u světa, neurozené u světa a za nic položené, vyvolil bůh“: to
byla formule, in hoc signo zvítězila dekadence. – Bůh na kříži – nerozumějí lidé stále ještě strašlivé záludnosti
tohoto symbolu? – Všechno co trpí, všechno co visí na kříži, je božské… My všichni visíme na kříži, proto my
jsme božští… My jediné jsme božští… Křesťanství bylo vítězstvím, vznešenější smýšlení na něm ztroskotalo, -
křesťanství bylo dosud největším neštěstím lidstva. – -
52.
Křesťanství potírá také veškerou zdařilost ducha, – hodí se mu jen chorý rozum jako rozum křesťanský, straní
všemu idiotickému, vynáší klatbu na „ducha“, na pýchu zdravého ducha. Protože choroba patří k podstatě
křesťanství, musí být i typicky křesťanský stav, „víra“, formou choroby, musí církev odmítnout všechny přímé,
poctivé, vědecké cesty k poznání jako cesty zakázané. Už pochybnost je hřích… Naprostý nedostatek
psychologické čistotnosti u kněze -prozrazující se pohledem – je následkem dekadence, – je třeba pozorovat
hysterické ženštiny, z druhé strany rachitické děti se zřetelem na to, jak pravidelně je výrazem dekadence
instinktivní falešnost, záliba v lhaní, aby se málo, neschopnost přímých pohledů a kroků. „Víra“ znamená nechtít
vědět, co je pravda. Pietista, kněz obojího pohlaví, je falešný, protože je chorý: jeho instinkt žádá, aby se pravda
v žádném bodě nedomohla práva. „Co činí chorým, je dobré; co pochází z plnosti, z nadbytku, z moci, je zlé“:
tak cítí věřící. Předurčenost ke lži – z toho uhádnu každého předurčeného teologa. – Jiným znakem teologa je
jeho neschopnost k filologi. Filologií tu má být rozuměno, ve smyslu velmi obecném, umění dobře číst, – umět
vyčíst fakta, aniž je zfalšujeme interpretací, aniž ztratíme touhou po pochopení opatrnost, trpělivost, jemnost.
Filologie, jakožto efexis v interpretaci: ať už jde o knihy, o novinky denního tisku, o osudy nebo povětrností
fakta, – ani nemluvě o „spáse duše“… Způsob, jak vykládá teolog, jedno zda v Berlíně či v Římě, z vyššího
osvětlení žalmů Davidových „slovo písma“, nebo něco co prožil, například vítězství vojska své vlastí, je vždycky
tak smělý, že se filolog z toho chytá stropu. A co si teprve počne, když si pietisté a jiné švábské krávy upravují
ubohou všednost a zatuchlost svého života „prstem božím“
22
v zázrak „milosti“, „prozřetelnosti“, „spásných zkušeností’! Nejskromnější vynaložení ducha, abych neřekl
slušností, muselo by přece tyto interprety přivést k tomu, aby se přesvědčili, jak naprosto dětinské a nedůstojné
je takové zneužíváni božské pohotovosti. Při sebemenší míře zbožnosti v těle mel by nám být bůh, který vyléčí v
pravý čas rýmu, nebo který nám dá vstoupit do vozu v okamžiku, kdy se strhne velký déšť, bohem tak
absurdním, že by bylo třeba ho zrušit, i kdyby existoval. Bůh služebníkem, listonošem, pranostikářem, – v
podstatě slovo pro nejhloupější druh všech náhod… „Božská prozřetelnost“, jak v ní ještě dnes věří přibližně
každý třetí člověk ve „vzdělaném Německu“, byla by námitkou proti bohu, nad niž by nebylo ani možno
vymyslet silnější. A na každý pád je námitkou proti Němcům!…
53.
Že mučedníci něco dokazují pro pravdivost nějaké věcí, v tom je tak málo pravdy, že bych popíral, že kdy jaký
mučedník měl něco společného s pravdou. Tónem, kterým mučedník hází světu na hlavu, co považuje za pravdu,
projevuje se už tak nízký stupeň intelektuální poctivosti, taková tupost v otázce „pravdy“, že není nikdy třeba
mučedníka vyvracet. Pravda není nic, co by jeden měl a druhý neměl: tak mohou o pravdě smýšlet jedině sedláci
nebo apoštolově sedláků: jako Luther. Můžeme být jisti, že ve věcech ducha stále vzrůstá podle stupně
svědomitosti skromnost, uskromnění v tomto bodě. Vyznat se v patero věcech a odmítnout jemnou rukou, že
kromě toho něco víme… „Pravda“, jak slovu rozumí každý prorok, každý sektář, každý volnomyšlenkář, každý
socialista, každý církevník, je dokonaly důkaz, že se ještě nezapočalo s onou kázní ducha a sebepřemáháním,
kterých je třeba k nalezení nějaké Malé, sebemenší pravdy.-Mučednické smrti byly, mimochodem řečeno,
velikým neštěstím v dějinách: sváděly… Závěr všech idiotů, v to čítaje ženu a lid, že něco je na věci, za kterou
někdo jde na smrt (nebo jež dokonce jako prvotní křesťanství vyvolává epidemickou touhu po smrti), – tento
závěr se stal nevýslovnou brzdou zkoumání, duchu zkoumání a opatrnosti… Mučedníci škodili pravdě… I dnes
ještě stačí jen krutost pronásledování, aby dala sektářství o sobě sebelhostejnéjšímu ctihodné jméno. – Jakže?
mění to něco na hodnotě nějaké věci, že někdo za ni položí život? – Omyl který se stane ctihodným, je omyl
který má o svůdné kouzlo navíc: myslíte, že bychom vám dali, vy páni teologové, příležitost dělat mučedníky ve
své lži? – Lze vyvrátit věc tím, zeji dáme uctivě k ledu, – taktéž lze vyvrátit teology… Právě to byla světodějná
hloupost všech pronásledovatelů, že dodali věci protivníků zdání ctihodnosti, • že jí dali darem fascinaci
mučednictví… Žena ještě dnes klečí na kolenou před omylem, protože jí řekli, že někdo zemřel na kříži. Cožpak
kříž je argument? – Leč o tom všem pronesl jeden jediný slovo, kterého by bývalo zapotřebí od tisíců let, -
Zarathustra.
Znamení krvavá psali na cestu, kterou kráčeli, a jejich pošetilost kázala, že krví se dokazuje pravda. Krev je však
pravdy nejhorším svědkem; krví se otráví též nejčistší učení a zvrhne se v blud a nenávist srdcí. A jde-li kdo
ohněm za své učení, – co tím dokáže! Žádoucnější je věru, aby z vlastního žáru vlastní učení vzcházelo!
54.
Nedejme se zmást: velicí duchové jsou skeptici. Zarathustra je skeptik. Síla, svoboda ze síly a z nadbytku síly
ducha se dokazuje skepsí. Lidé pevného přesvědčení nepadají vůbec na váhu, jde-li zásadně o hodnotu a
nehodnotu. Přesvědčení jsou žaláře. Nevidí dost do dáli, nevidí pod sebe: ale aby kdo směl mluvit do hodnoty a
nehodnoty, musí vidět pět set přesvědčení pod sebou, – vidět za sebou… Duch, který chce něco velikého, který i
prostředky k tomu chce, je nutně skeptikem. Být svobodný od přesvědčení všeho druhu, moci svobodně hledět,
to patří k síle… Veliká vášeň, základ a moc jeho bytí, ještě osvícenější, ještě despotičtější nežli je takový duch
sám, zabírá celý jeho intelekt; zbavuje ho skorpulí; dopřává mu odvahy dokonce k nesvatým prostředkům;
dopřává mu za jistých okolností přesvědčení. Přesvědčení prostředkem: mnohého lze dokázat jen pomocí
nějakého přesvědčení. Veliká vášeň potřebuje, spotřebuje přesvědčení, nepodrobuje se jim, – je si vědoma své
suverenity. – Naopak: potřeba víry, něčeho nepodmíněného, jde-li o Ano a Ne, carylismus, bude-li mi prominuto
toto slovo, je potřebou slabosti. Člověk víry, „věřící“ všeho druhu je nutně člověk závislý, -takový, který nemůže
sebe dosadit za účel, který vůbec nemůže sám za sebe účely vytyčit. „Věřící“ nepatří sobě, může být jen
prostředkem, může být spotřebován, potřebuje někoho, kdo ho spotřebuje. Jeho instinkt vzdává nejvyšší poctu
morálce odosobnění: k ní ho přemlouvá všechno, jeho chytrost, jeho zkušenost, jeho marnivost. Víra všeho
druhu je sama výrazem odosobnění, sebeodcizení… Uvážíme-li, jak nezbytný je většině lidí regulativ, který je
zvenčí váže a zpevňuje, jak je nátlak, otroctví ve vyšším smyslu, jedinou a poslední podmínkou, za které
prospívá člověk slabší vůle, zvláště pak žena: pak porozumíme také přesvědčení, „víře“. Člověk s přesvědčením
má v něm svou páteř. Nevidět mnoho věcí, nebýt v žádném bodě nezaujatý, být skrznaskrz straníkem, mít
přísnou a nutnou optiku všech hodnot – toto jediné působí, že takový druh člověka vůbec trvá. Ale tím je
23
protikladem, antagonistou všeho pravdivého, – pravdy… Věřícímu není dáno na vůli, aby měl svědomí pro
otázku „pravdy“ a „nepravdy“: být na tomto místě poctivým, bylo by ihned jeho záhubou. Patologická
podmíněnost jeho pohledu dělá z přesvědčeného člověka fanatika – Savonarola, Luther, Rousseau, Roberspierre,
Saint-Simon -, typ protichůdný duchu silnému, osvobodivšímu se. Ale veliký postoj těchto chorých duchů,
těchto epileptiků pojmu, působí na veliké davy, – fanatikové jsou pitoreskní, lidstvo raději vidí gesta, než aby
slyšelo důvody.
55.
O krok dále v psychologii přesvědčení, „víry“. Dávno již jsem dával na uváženou, jestli nejsou lidská
přesvědčení nebezpečnějšími nepřáteli nežli lži („Lidské, příliš lidské“ I. aforismus 54 a 483). Tentokrát hodlám
dát rozhodující otázku: je vůbec protiklad mezi lží a přesvědčením? – Všechen svět tomu věří; Ale čemu nevěří
všechen svět! – Každé přesvědčení má své dějiny, své průpravné formy, své pokusy a omyly: stává se
přesvědčením, když jím dlouho nebylo, když jím ještě déle sotva bylo. Jakže? nemohla by být mezi těmito
embryonálními formami přesvědčení také lež? – Někdy je třeba jen výměny osob: v synu se stává přesvědčením,
co v otci ještě bylo lží. – Nazývám lží: nechtít něco vidět, co vidíme, nechtít něco tak vidět, jak to vidíme: je
úplně jedno, jestli dojde ke lži před svědky nebo beze svědků. Nejobyčejnější lež je ta, kterou člověk obelhává
sám sebe; obelhávat jiné je poměrně výjimečný případ. – Nuže, nechtít vidět, co vidíme, nechtít vidět tak, jak to
vidíme, toť téměř první podmínka pro všechny, kdo jsou straníky, v jakémkoli smyslu: člověk stranický se
nezbytně stává lhářem. Německé dějepisectví je například přesvědčeno, že Řím znamenal despocii, že Gurmáni
vnesli do světa ducha svobody: jaký je rozdíl mezi tímto přesvědčením a lží? Smíme se ještě divit mají-li z
instinktu všechny strany, i němečtí historikové, veliká slova morálky v ústech, – že se morálka téměř udržuje tím,
zejí straník všeho druhu potřebuje každou chvíli? – „To je naše přesvědčení: vyznáváme je před celým světem,
žijeme a umíráme za ně, – respekt ke všemu, co má přesvědčení!“ – Podobné věci jsem slyšel dokonce z úst
antisemitů. Naopak, pánové! Antisemita se tím naprosto nestane slušnějším, že lže ze zásady… Knězi, kteří jsou
v takových věcech jemnější a velmi dobře chápou námitku, která tkví v pojmu přesvědčení, to jest v pojmu
zásadní, poněvadž účelné prolhanosti, převzali od židů tu chytrost, že vsunuli na tomto místě pojem ‚“boha“,
„vůle boží“, „zjevení božího“. Také Kant se bral svým kategorickým imperativem stejnou cestou: v tom se jeho
rozum stal praktickým. – Jsou otázky, kde člověku nepřísluší rozhodovat o pravdě a nepravdě; všechny nejvyšší
otázky, všechny nejvyšší hodnotní problémy jsou mimo lidský rozum… Pochopit hranice rozumu, – to teprve je
vpravdě filosofie… K čemu dal bůh člověku zjevení? Byl by bůh učinil něco zbytečného? Člověk nemůže sám
od sebe vědět, co je dobré a zlé, proto jej bůh naučil své vůli… Morálka: kněz nelže, – není otázky „pravda“ či
„nepravda“ v takových věcech, o nichž mluví knězi; tyto věci ani nedovolují lhát. Neboť aby se dalo lhát, museli
bychom umět rozhodnout, co zde je pravda. Ale toto právě člověk neumí; knězi je to dáno jen jako troubeli
božímu. -Takovýto kněžský sylogismus naprosto není jen židovský a křesťanský; právo na lež a chytrost
„zjevení“ přináleží kněžskému typu, kněžím dekadenčním stejně jako kněžím pohanským (- pohany jsou všichni,
kteří životu přisvědčují, jimž „bůh“ je slovem pro velké Ano všem věcem). – „Zákon“, „vůle boží“, „svatá kniha“,
„inspirace“ -vesměs slova pro podmínky, za kterých kněz dochází k moci, kterými svou moc udržuje, – tyto
pojmy najdeme v základech všech kněžských organizací, všech kněžských nebo filozoficko-kněžských vládních
útvarů. „Posvátná lež“ – společná Konfuciovi, zákonníku Manuovu, Mohamedovi, křesťanské církvi–: nechybí u
Platóna. „Pravda je tu“: to znamená, kde se to jen ozve, kněz lže…
56.
- Přijde konečně na to, za jakým účelem se lže. Že v křesťanství chybí „posvátné“ účely, ta moje námitka proti
jeho prostředkům. Jen špatné účely: otrávit, potupit, popřít život, pohrdat tělem, zneuctění a sebeprznění člověka
pojmem hříchu, – tudíž jsou i jeho prostředky špatné, – Čtu s opačným pocitem zákoník Manuuv, dílo
nevyrovnatelné duchovnosti a převahy; bylo by hříchem proti duchu i jen ]C jmenovat jedním dechem s biblí.
Uhádneme ihned: má skutečnou filosofii za sebou, v sobě, nikoli pouze páchnoucí judain z rabinlsmu a pověry, -
dává i nejzhýčkanějšímu psychologovi, do čeho by kousl. Abychom nezapomněli hlavní věci, základní rozdíl od
každé bible: vznešené stavy, filosofové a bojovníci drží tímto zákoníkem svou ruku nad davem; všude vznešené
hodnoty, cit dokonalosti, přisvědčování životu, triumfující blaženost nad sebou i nad životem, – slunce spočívá
na celé knize. – Všechny věci, na nichž křesťanství vybíjí svou nevyzpytatelnou sprostotu, například plození,
žena, manželství, projednávají se tu vážně, s úctou, s láskou a důvěrou. Jak se vlastně může dát dětem a ženám
do rukou kniha, která obsahuje ono
24
bídácké slovo: „pro kurevnictví má jeden každý svou žehu, a jedna každá svého vlastního muže… je lépe ženiti
se než horoucnost snášeti“? A smí kdo být křesťanem, pokud je vznik člověka pokřesťanšten, to jest pošpiněn
pojmem neposkvrněného početí? Neznám knihy, v níž by by se říkalo ženě tolik něžných a dobrotivých věcí,
jako v zákoníku Manuově; tito staří šedivci a světci mají způsob zdvořilosti k ženám, který snad není předstižen.
„Ústa ženy“ – praví se tu jednou, – „ňadra dívky, modlitba dítěte, kouř oběti jsou vždy čisté.“ Jiné místo: „není
vůbec nic čistšího nad světlo slunce, stín krávy, nad vzduch, vodu, oheň a nad dívčí dech.“ A ještě nakonec jedno
místo – snad také posvátná lež-: „všechny otvory těla nad pupkem jsou čisté, všechny pod ním jsou nečisté. Jen u
dívky je tělo čisté celé.“
57.
Přistihneme in flagranti nesvatost křesťanských prostředků, změříme-li jednou křesťanský účel účelem zákoníku
Manuova, -postavíme-li tento největší protiklad účelů do prudkého světla. Nebude kritikovi křesťanství ušetřeno,
aby neuvedl křesťanství do opovržení. – Takový zákoník jako Manuův vzniká jako každý dobrý zákoník: shrnuje
zkušenost, chytrost a experimentální morálku dlouhých staletí, uzavírá, netvoří už. Předpokladem kodifikace
jeho druhuje poznání, že prostředky, kterými se zjednává autorita pravdě pomalu a nákladně získané, jsou
naprosto odlišné od těch, kterými by se dokazovala. Zákoník nikdy nevypravuje o užitku, důvodech, kasuistice v
předhistorii nějakého zákona: právě tím by pozbyl imperativního tónu, pozbyl by onoho „musíš“, předpokladu
toho, aby se poslouchalo. Problém tkví přesně v tom. – V jistém bodě vývoje určitého národa prohlásí jeho vrstva
nejosvícenější, to jest vrstva nejdál zpět i ven vyhlédající, že je uzavřena zkušenost, podle níž se má žít – to je
podle níž se vůbec může žít. Jejím cílem je, aby dostala pod střechu sklizeň co možná bohatou a úplnou z dob
experimentu a zlé zkušenosti. Čemu tudíž teď je nutno především zabránit, je další experimentování, trvání
plynulého stavu hodnot, zkoumání, volba, kritizování hodnot in infmitum. Proti tomu je stavěna dvojitá hráz:
předně zjeveni, to jest tvrzení, že rozum oněch zákonů není lidského původu, že nebyl pomalu a s chybami
hledán a nalezen, nýbrž, jsa božského původu, že byl pouze sdělen, celý, dokonalý, bez dějin, darem, zázrakem…
Za druhé pak tradice, to jest tvrzení, že zákon trval již odpradávna. zeje nepietní, zeje zločinem na předcích, brát
jej v pochybnost. Autorita zákona je odůvodněna tezemi: bůh jej dal, předkové jej žili. – Vyšší důvod takovéto
procedury spočívá v úmyslu, aby vědomí bylo krok za krokem zatlačeno od života, který byl uznán správným (to
jest který byl dokázán nesmírnou a ostře prosívanou zkušeností): takže se dosáhne dokonalého automatismu
instinktu, -předpokladu to jakéhokoli mistrovství, jakékoli dokonalosti v umění života. Vytyčit zákoník po
způsobu Manuově znamená přiznat napříště určitému národu nárok, aby se stal mistrem, aby se stal dokonalým,
aby nejvyšší umění života bylo jeho ambicí. K tomu musí být uveden v nevědomí: to je účel každé posvátné lži.
Pořadí kast, nejvyšší, dominující zákon je pouze sankcí přírodního pořadí, přírodní zákonitosti prvého řádu, nad
níž nemá moci žádná libovůle, žádná „moderní idea“. V každé zdravé společnosti se rozestupují, navzájem se
podmiňujíce, tři fyziologicky různě gravitující typy, z nichž každý má svou vlastní hygienu, svou vlastní říši
práce, svůj způsob citu dokonalosti a mistrovství. Příroda, nikoli Manu, odděluje od lidí převážně duchových, i
od lidí silných převážně svaly a temperamentem, lidi třetí, kteří nevynikají v tom ani v onom, lidi prostřední, -
tyto co veliký dav, ony co výběr. Nejvyšší kasta – říkám jim nejvzácnější – má pro svou dokonalost také výsady
nejvzácnějších: k tomu patří představovat na zemi štěstí, krásu, dobrotivost. Jen nejduchovnější lidé mají
dovolenu krásu, krásno vůbec: jen u nich dobrotivost není slabostí. Pulchrum est paucorum hominum: dobro je
výsada. Leč nic jim nemůže být tak odepřeno, jako ošklivé způsoby nebo pesimistický pohled, oko, které
zošklivuje, • nebo dokonce rozhořčení nad tím, jak úhrnem vypadá svět. Rozhořčení je výsada čandalů;
pesimismus taktéž. „Svět je dokonalý“ – tak dí instinkt nejduchovnějších, instinkt přisvědčující -: nedokonalost,
věci všeho druhu pod námi, distance, patos distance, i čaadala patří ještě k této dokonalosti.“ Lidé
nejduchovnější nalézají tím, že jsou nejsilnějšími, své štěstí v tom, v čem by jiní našli záhubu: v labyrintu, v
tvrdosti k sobě i k jiným, v pokusu; jejich radostí je přemáhat sebe sama: asketismus se jim stává přirozeností,
potřebou, instinktem. V těžkém úkolu vidí svou výsadu; zotavení v tom, že si pohrávají s břemeny, které jiné
drtí… Poznání – tor forma asketismu. – Jsou nejúctyhodnějším druhem člověka: to nevylučuje, aby nebyli
nejveselejší, nejroztomilejší. Panují, nikoli protože chtějí, ale protože jsou; není jim dáno na vůli, aby byli
druhými. – Druzí: to jsou strážci práva, pečují o pořádek a bezpečnost, to jsou vznešení bojovníci, to je
především král jakožto nejvyšší formule bojovníka, soudce a udržovatele zákona. Druzí jsou exekutivou
nejduchovnějších, jsou nejbližší, co k nim patří, co z nich snímá všechno, co je hrubého v práci vladařské, -jsou
jejich družina, jejich pravá ruka, jejich nejlepší žactvo. V tom všem, budiž znovu řečeno, není nic libovolného,
nic „udělaného“; co je jiné, je uděláno, – pak je příroda zhanobena a zmařena… Pořadí kast, pořadí důstojnosti
formuluje jen nejvyšší zákon života: odloučení těchto tří typuje nutné, aby se udržela společnost, aby se
umožnily vyšší a nejvyšší typy, -nerovnost práv teprve je podmínkou, aby vůbec práva byla. – Každé právo je
výsadou. V tom, jaký je, má každý také svou výsadu. Nepodceňujme výsady prostředních. Čím výše, tím více
přibývá tvrdosti života, -přibývá chladu, přibývá odpovědnosti. Vysoká kultura je pyramida: může stát jenom na
25
široké základně, předpokládá především silně a zdravě konsolidovanou prostřednost. Řemeslo, obchod,
zemědělství, véda, většina umění, jedním slovem celý souhrn činností v povolání snáší se naprosto jen s
prostřední schopností a žádostí; něco takového by bylo nemístné mezi výjimkami, instinkt k tomu příslušný by
odporoval jak aristokratismu, tak anarchismu. Být užitkem veřejnosti, kolečkem, funkcí, k tomu je určení od
přírody: ne společnost, ale druh štěstí, nad nějž právě nejdou schopnosti největší většiny lidí, dělá z nich
inteligentní stroje. Prostřednímu člověku je štěstí být prostředním; mistrovství v jediném, speciálnost přirozeným
instinktem. Hlubšího ducha by bylo zhola nedůstojné, aby viděl v pouhém faktu prostřednosti už námitku.
Prostřednost je dokonce především nutná, aby směly být výjimky: je podmínkou vysoké kultury. Dotýká-li se
výjimečný člověk právě prostředních lidí jemnějšími prsty, nežli sebe a sobě rovných, není to pouze zdvořilost
srdce, – je to prostě jeho pavinnost.., Koho nejvíce nenávidím z té dnešní sběře? Sběř socialistů, apoštoly
čandalů, kteří podkopávají instinkt, radost, skromnou spokojenost dělníka s drobným životem, – kteří ho dělají
závistivým, učí ho pomstě… Křivda nikdy není v nerovných právech, je v nároku na „stejná“ práva… Co je
špatné? Ale už jsem to řekl: všechno, co pochází ze slabosti, ze závisti, z pomsty. – Anarchista i vyznavač Krista
jsou jednoho původu…
58.
Vskutku, je rozdíl, za jakým účelem kdo lže: jestli tím udržuje nebo ničí. Můžeme mezi křesťana a anarchistu
klidně položit rovnítko: jejich účel, jejich instinkt jde jen za ničením. Důkaz této vědy je třeba vyčíst z dějin:
obsahují jej s děsivou zřetelností. Jestliže jsme právě poznali náboženské zákonodárství, jehož účelem bylo
„zvěčnit“ nejvyšší podmínku toho, aby život prospíval, to jest velkou organizaci společnosti, – křesťanství našlo
své poslání v tom, aby právě takové organizaci učinilo konec, protože v ní život prospíval. Tam met být uložen
rozumový výtěžek z dlouhých dob experimentu a nejistoty k užitku nejvzdálenější budoucnosti a sklizeň se měla
dostat pod střechu tak veliká, tak bohatá, tak úplná, jak jen možno: zde byla, naopak sklizeň přes noc otrávena…
To, co stálo aere perennius, impérium Romanům, nejvelkolepější orgaňisační forma za obtížných podmínek, jaké
dosud bylo dosaženo, s níž srovnáno je všechno předchozí, všechno následující, tříšť, břídilství, diletantství, – oni
svatí anarchisté si udělali „zbožnost“ z toho, aby zničili „svět“, to jest impérium Romanům, až nezůstal kámen na
kameni, – až je mohli opanovat Germáni a jiní neotesanci… Křesťan a anarchista: oba dekadenti, oba neschopni
působit jinak než rozkladně, otravně, než tak, aby všechno zakrnělo, působit jinak než vysávat krev, oba žijíce
instinktem zavilé nenávisti ke všemu, co má velikost, co má trvání, co slibuje budoucnost životu… Křesťanství
bylo upírem římského impéria, – přes noc obrátilo vniveč nesmírný čin Římanů, jímž byla získána půda velké
kultuře, která má dostatek času. – Stále ještě tomu není rozumět? Impérium Romanům, jak je známe, jak nás s
ním dějiny římské provincie stále lépe seznamují, toto nejobdivuhodnější umělecké dílo velkého stylu, bylo
počátkem, jeho stavba byla vypočtena, aby se dokázala tisíciletími, – podnes nikdy se tak nestavělo, nikomu se
ani nesnilo, stavět do té míry sub specie aeterni! -Pevnost této organizace stačila vydržet špatné císaře:
nahodilost osob nesmí rozhodovat v takových věcech, – první princip veškeré velké architektury. Ale nestačila
proti nejkoruptnějšímu druhu korupce, proti křesťanovi… Tito skrytí červi, kteří se připlížili v noci, mlze a
dvojznačnosti ke všem jednotlivcům a vysáli každému jednotlivci vážnost pro skutečné věci, vůbec instinkt pro
reality, tato zbabělá, feminní a slaďounká banda odcizila krok za krokem „duše“ této nesmírné stavbě, – tyto
cenné, mužně-vznešené povahy, které viděly ve věci Říma svou vlastní věc, svou vlastní vážnost, svou vlastní
hrdost. Svatouškovské plížení, tajuplnost konvektiklů, ponuré pojmy jako peklo, jako oběť nevinného, jako unio
mystica pitím krve, především pomalu rozdmýchaný plamen pomsty, pomsty čandalů -to opanovalo Řím, stejný
druh náboženství, proti němuž v jeho preexistenční formě již Epikur zdvihl válku. Čtěte Lucretia, abyste
pochopili, co Epikur potíral, nikoli pohanství, nýbrž „křesťanství“, to jest zkázu duší pojmem viny, pojmem
trestu a nesmrtelnosti. – Potíral podzemní kulty, celé latentní křesťanství, – již tehdy bylo skutečným vykoupením
popírat nesmrtelnost. – A Epikur by byl zvítězil, každý čestný duch v římské říši byl epikurejcem: tu se objevil
Pavel… Pavel, kterým dospěla ztělesnění a geniality čandalská nenávist k Římu, k „světu“, žid, věčný žid par
exellence. Co uhádl, bylo to, jak se dá podnítit „požár světa“ pomocí malého sektářského hnutí křesťanů, zcela
mimo židovství, jak se dá symbolem „boha na kříži“ shrnout všechno, co leží na zemi. všechno tajně
povstalecké, celé dědictví anarchistických rejdů v říši, v nesmírnou moc. „Spása přijde od židů“. – Křesťanství se
stává formulí, jež by předstihla podzemní kulty všeho druhu, například Osiriův, Velké matky, Mithrův – a jež by
je shrnulo: v tomto poznání spočívá Pavlův génius. Jeho instinkt v tom byl tak jistý, že vkládal představy,
kterými fascinovala ona čandalská náboženství, svému vynalezenému „spasiteli“ s bezohledným násilnictvím na
pravdě do úst, a nejen do úst – že z něho udělal něco, čemu i Mithrův kněz mohl rozumět… To byl Pavlův
Damašek: pochopil, že potřebuje víru v nesmrtelnost, aby znehodnotil „svět“, že pojmem „pekla“ lze ještě
ovládnout Řím, – že „oním světem“ lze zabít život… Nihilista a vyznavač Krista: to se rýmuje, a nejen že se to
rýmuje…
26
59.
Všechna práce antického světa nadarmo: nemám slova, abych vyjádřil, co cítím nad něčím tak zdrcujícím. – A
vzhledem k tomu, že jeho práce byla prací přípravnou, že byly teprve položeny s žulovým sebevědomím základy
k práci na tisíciletí, celý smysl antického světa nadarmo!… Nač Řekové? nač Římané?- Všechny předpoklady
učené kultury, všechny vědecké metody tu již byly, bylo již zjištěno veliké, nevyrovnatelné umění, jak správně
číst – tento předpoklad tradice kultury, jednoty vědy; přírodní věda byla ve spolku s matematikou a mechanikou
na nejlepší cestě, – smysl pro fakta, poslední a nejcennější všech smyslů, měl své školy, svou již staletou tradici!
Je tomu rozumět? Všechno podstatné bylo nalezeno, aby bylo možno dát se do práce: – metody, desetkrát to
nutno říci, jsou to nejpodstatnější, také nejobtížnější, jsou také tím, proti čemu se nejdéle staví zvyklosti a
lenosti. Čeho jsme dnes znovudobyli s nevýslovným sebepřemáháním, – neboť všichni máme špatné křesťanské
instinkty nějak ještě v těle, – svobodný pohled skutečnosti v tvář, opatrná ruka, trpělivost a vážnost v nejmenších
věcech, celá poctivost poznání, – již tu byla před více než dvěma tisíci let! A nad to jemný takt a vkus! Nikoli
drezúrou mozku! Nikoli co „německé“ vzdělání s neotesanými způsoby! Nýbrž něco, co je tělem, gestem,
instinktem, – jedním slovem realitou… Všechno nadarmo! Přes noc se všechno stalo už jen vzpomínkou! -
Řekové! Římané! Vznešenost instinktu, vkus, metodické bádání, génius organizace a správy, víra, vůle k
budoucnosti lidstva, veliké Ano všem věcem, viditelné v podobě Římského impéria, viditelné všem smyslům,
veliký styl nikoli už jen uměním, nýbrž vtělený v realitu, pravdu, život… A to všechno ne snad přes noc
zasypáno přírodní pohromou! Nikoli zašlapáno Germány a jinými těžkonožci! Nýbrž vniveč obráceno lstivými,
skrytými, neviditelnými, nedokrvenými upíry! Nikoli poraženo, – jen vysáto!… Skrytá mstivost, malicherná
závist nabyla vrchu! Všechno ubohé, všechno co samo sebou trpí, co je souženo špatnými city, celé ghetto
duševního světa rázem navrchu! – - Stačí nějaký křesťanský agitátor, například svatý Augustin, abychom
pochopili, abychom čichali, jak nečistí chlapíci se tím dostali navrch. Venkoncem bychom se klamali,
kdybychom předpokládán‘ u vůdců křesťanského hnulí jakýkoli nedostatek rozumu: ó, jsou chytří, chytří až do
svatosti, ti páni církevní otcové ! Čeho se jim nedostávaje zcela něco jiného. Příroda je zanedbala, – zapomněla
jim dát skromné věno čestných, slušných, čistotných instinktů… Mezi námi, ani to nejsou muži… Pohrdá-li islám
křesťanstvím, má na to tisíceré právo: islám předpokládá muže…
60.
Křesťanství nás připravilo o sklizeň antické kultury, připravilo nás později zas o sklizeň kultury islámu.
Zázračný kulturní svět maurského Španělska, nám v podstatě spřízněnější, víc k naší mysli a k našemu vkusu
promlouvající nežli Řím a Řecko, byl ušlapán (-neříkám, jakýma nohama-), proč? protože děkoval za svůj vznik
vznešeným mužským instinktům, protože přisvědčoval životu i ještě vzácnými a rafinovanými skvosty
maurského života!… Křižáci později potírali něco, před čím by jim bylo lépe slušelo klesnout v prach, -kulturu,
proti níž by si mohlo připadat i naše devatenácté století velmi chudým, velmi „pozdním“. – Ovšem, chtěli
kořistit: Orient byl bohatý… Buďme přece nezaujati! Křížové výpravy – vyšší pirátství, nic víc! Německá šlechta,
v podstatě šlechta vikingská, byla tím ve svém živlu: církev věděla až příliš dobře, jak chytit německou šlechtu…
Německá šlechta, vždy „Švýcaři“ církve, vždy ve službách všech špatných instinktů církve, – ale dobře placena…
Že církev provedla svoji zavile nenávistnou válku proti všemu vznešenému na zemi právě s pomocí německých
mečů, německé krve a odvahy! Je na tomto místě množství bolestných otázek. Německá šlechta téměř chybí v
dějinách vyšší kultury: uhodneme proč… Křesťanství, alkohol – oba veliké prostředky korupce… Vlastně by
nemělo ovšem být volby mezi islámem a křesťanstvím, jako by jí nemělo být mezi Arabem a Židem. Rozhodnutí
je dáno: nikomu není dáno na vůli, aby zde ještě volil. Buď člověk je čandalou, nebojím není… „Boj na nůž s
Římem! Mír, přátelství s islámem:“ lak cítil, tak činil onen veliký svobodný duch, génius mezi německými
císaři, Fridrich Druhý. Jakže ? musí Němec teprve být géniem, svobodným duchem, aby cítil slušně? Nechápu,
jak mohl kdy jaký Němec cítit křesťansky…
61.
Zde je nutno dotknout se vzpomínky, pro Němce ještě stokrát trapnější. Němci připravili Evropu o poslední
velikou kulturní sklizeň… kterou mohla Evropa dostat pod střechu, – o kulturní sklizeň renesance. Rozumějí lidé
konečně, chtějí rozumět, čím renesance byla? Přehodnocení křesťanských hodnot, pokus podniknutý všemi
prostředky, všemi instinkty, veškerou geniálností, aby byly protichůdné hodnoty, vznešené hodnoty dovedeny k
27
vítězství… Byla dosud jen tato veliká válka, nebyla dosud položena otázka rozhodnější nad otázku renesance, -
moje otázka je její otázkou -: nebylo také nikdy zásadnější, přímější formy útoku, ani přísněji vedené na celé
frontě a přímo do centra! Udeřit na rozhodném místě, v samotném sídle křesťanství, zde dosadit vznešené
hodnoty na trůn, lépe řečeno vpravit je do instinktů, do nejspodnějších potřeb a žádostí těch, kteří tam sedí…
Vidím před sebou možnost zcela nadpozemského kouzla a nadpozemské hry barev: – zdá se mi, že se třpytí
všemi hrůzami rafinované krásy, že v ní pracuje umění, tak božské, tak ďábelsky božské, že bychom hledali v
celých tisíciletích marně druhou takovou možnost; vidím divadlo, tak důvtipné, tak zázračně paradoxní spolu, že
by všichni bohové olympští byli měli, proč se dát do nesmrtelného smíchu – Césare Borgis papežem… Je mi
rozumět?… Nuže, to by bylo bývalo vítězství, po němž jediném já toužím-: tím bylo křesťanství zrušeno! – Co se
stalo? Německý mnich, Luther, přišel do Říma. Tento mnich, v těle všechny mstivé instinkty ztroskotaného
kněze, vzbouřil se v Říme proti renesanci… Místo aby chápal s nejhlubší vděčností to nesmírné, co se stalo,
zdolání křesťanství v jeho sídle – jeho nenávist se dovedla tímto divadlem jen živit. Člověk náboženský myslí
jenom na sebe. – Luther viděl zkaženost papežství, ačkoli se právě opak dal rukama hmatat: stará zkaženost,
peccatum originále, křesťanství, nesedělo již na stolici papežově! Nýbrž život! Nýbrž trumf života! Nýbrž veliké
Ano všem vysokým, krásným, odvážným věcem!… A Luther církev obnovil: udeřil na ni.,. Renesance – událost
beze smyslu, veliké Nadarmo! -Ach ti Němci, co nás už stálit Nadarmo – to bylo vždy dílem Němců. -
Reformace; Leibniz; Kant a takzvaná německá filosofie; války „za svobodu“; Říše – pokaždé něco, co tu již bylo,
něco nenávratného, narazí na nějaké Nadarmo… Jsou to moji nepřátelé, přiznávám se k tomu, tito Němci:
pohrdám nečistotou všeho druhu pojmů a hodnot, zbabělostí před každým poctivým Ano a Ne, jak to u nich
znám. Za téměř celé poslední tisíciletí zmotali a zašmodrchali všechno, čeho se dotkli svými prsty, mají na
svědomí všechno polovičaté – tříosminové! – čím stůně Evropa, – mají na svědomí také nejnečistší druh
křesťanství, jaký je, nejnevyléčitelnější, nejnevýraznější, protestantství… Nezbavíme-li se křesťanství, Němci tím
budou vinní.
62.
-Tím jsem u konce a vynáším svůj ortel. Odsuzuji křesťanství, vznáším na křesťanskou církev nejstrašnější
všech obžalob, jakou kdy který žalobce vzal do úst. Je mi nejvyšší všech myslitelných korupcí, měla vůli k
poslední jen možné korupci. Není nic, čeho by se křesťanská církev nedotkla svou zkažeností, každou hodnotu
obrátila v nehodnotu, z každé pravdy udělala lež, z každé poctivosti duševní bídáctví Ať se ještě někdo odváží a
mluví mi o jejích „humanitních“ požehnáních! Odstranit nějakou bědu bylo proti jejímu nejhlubšímu prospěchu:
žila z běd, tvořila bědy, aby sebe zvěčnila—Například červ hříchu: touto strázní obohatila lidstvo teprve církev!-
„Rovnost duší před bohem“, tato falešnost, tato záminka zákeřné nevraživosti všech nízce smýšlejících, tento
pojem třaskavina, který se nakonec stal revolucí, moderní ideou a úpadkovým principem celého společenského
řádu, – to je křesťanský dynamit… „Humanitní‘ požehnání křesťanství! Vypěstovat z humanity vnitřní odpor,
opovržení všemi dobrými a poctivými instinkty! To mi tak je požehnání křesťanství! – Parazitství jedinou praxí
církve; pijící svým ideálem nedokrevnosti, „svatosti“ všechnu krev, všechnu lásku, všechnu nadějí k životu; onen
svět vůlí k popření veškeré reality; kříž odznakem nejpodzemnějšího spiknutí, jaké kdy bylo, proti zdraví, kráse,
zdařilosti, udatnosti, duchu, dobrotě duše, proti samotnému životu…
Tuto věčnou obžalobu křesťanství napíši na všechny zdi, kde zdi jen jsou, – mám písmena, že i slepí
prohlédnou… Zovu křesťanství jedinou velikou kletbou, jedinou velikou nejvnitrnější zkažeností, jediným
velikým instinktem pomsty, jemuž není prostředku dost jedovatého, tajného, podzemního, dosti malého, – zovu
je jedinou nesmrtelnou poskvrnou lidstva… A počítáme čas podle onoho dies nefastus, jímž se počalo toto
dopuštění osudu, – podle prvního dne křesťanství! – Proč ne raději podle jeho dne posledního? – Podle dneška? -
Všechny hodnoty přehodnotit!…
POZNÁMKY:
Dílo, které mělo shrnout v systém Nietzchovu filosofii, nebylo již dopsáno; choroba přervala dalekosáhlé plány a
ze systému se zachovaly dva fragmenty s nejednou společnou myšlenkou: sbírka aforismů a náčrtů „Vůle k
moci“ a prvá kniha „Přehodnocení všech hodnoť(Antikrist). Oba nadpisy snad mělo dílo nést, jeden jako titul,
druhý jako podtitul; aleje také možno, že by se byla z plánů vyvinula dvě samostatná díla s těmito názvy. Plán z
jara 1887 nese nadpis:
28
VŮLE K MOCI
Pokus o přehodnocení všech hodnot.
Podle pořadí tohoto plánu jsou uspořádány aforismy fragmentu „Vůle k moci“ v Nietzchových spisech. Poslední
plán „Přehodnocení“ („Antikrist“ byl napsán v létě 1888 v Sils-Marii v Horním Engadinu) je z podzimu 1888 a
zní:
PŘEHODNOCENÍ VŠECH HODNOT
Kniha první. Antikrist. Pokus o kritiku křesťanství.
Kniha druhá. Svobodný duch. Kritika filosofie jako hnutí nihilistického.
Kniha třetí. Imoralista. Kritika nevědomosti nejosudnějšího druhu, morálky.
Kniha čtvrtá. Dionýsos. Filosofie věčného návratu.
Z tohoto plánu byla napsána už jen předmluva a kniha první, kterou zde podáváme.
„Antikrist“, fragment, ale přesto uzavřený celek, znamená vyvrcholeni Nietzchova protikřesťanského
radikalismu. Křesťanství se mu stává vtělenou mstivostí (ressentimentem) proti všemu, co je na tomto světe
velkého, stává se vtělením a sběrnou všeho proti-kulturního, úpadkového, chorobného, protivědeckého: něčím,
co je potřeba vymýtit, když už Evropa po dvě tisíciletí nestvořila jediného nového boha. Není smíru mezi
náboženstvím a vědou.
Příkrost formy i obsahu Antikrista je vystupňována také tím, že dílo zůstalo fragmentem, který Nietzche sám již
do tisku neodevzdal.
VYSVĚTLIVKY:
Aere perennius – pevnější, trvalejší než železo, slovo Horatiovo.
Albínové pojmu – lidé žijící mimo světlo skutečného světa, ve světě pojmů, metafyzikové, dekadenti podle N.
Amfitryon – hrdina řecké mytologie, král v Tiryntě a v Thébách. „Amfitryonská historie“: bůh Zeus vzal na sebe
podobu Amfitryonovu, přelstil tím jeho manželku Alkmenu a zplodil s ní syna Herakla. Jindy mluví N. o
„cizoložstvím božím“ v evangeliu.
Antropocentrický – názor, který pokládá člověka za střed světa.
Arabové (ve Španělsku zváni Maury) – zde uvedeni jako vůdčí představitelé islámské kultury; jejich doba byla
vrcholem kulturního rozkvětu Pyrenejského poloostrova. Zmocnili se země počátkem osmého století; ale v
pozdějším středověku byli postupně vytlačeni jednak úsilím křesťanských horských kmenů severní části země,
jednak křížovými výpravami z Evropy. Poslední zbytek jejich panství, Granada, padla r. 1492.
Askeze – odříkání.
Asyrie – ve starověku mocná říše (zanikla roku 606 př. Kr.), jejímž střediskem byla severní Mezopotámie.
„Asyřan zvenčí’: Asyřané ohrožovali již dříve samostatnost Židů, roku 722 př.n.l. vyvrátili říši izraelskou
(severní z obou židovských států).
Boccacio Giovanni (1313-1375) – italský humanista, slavný novelista („Decamerone“) a básník.
29
Bráhmani – nejvyšší indická kasta, knězi střežící ryzost brahminského učení; stejným slovem se označují také
souhrnně věřící tohoto učení.
Budha – indický myslitel (S.stol př.n.l.), zakladatel učení víc etického než náboženského. Právě proto byl N-ovi
buddhismus sympatičtější nežli křesťanství, dále proto, že v něm nenalézal „ressentiment“;^ a posléze, že v něm
viděl hlubší filosofickou promyšlenost. Že buddhistů je více nežli křesťanů, je omyl.
Carlylismus – Tomáš Carlyíe (1795-1881) slavný anglický spisovatel; „potřebou nepodmíněného Ano a Ne“ N.
patrné myslí jeho stále hodnotící stanovisko k historickým osobám a zjevům.
Césare Borgia (1478-1507) – syn papeže Alexandra VI., typický představitel bezohlednosti, tvrdosti a úskočnosti
italských renesančních knížat, vzor Machiavelliho „Knížete“. Césare Borgia papežem – tato neuskutečněná
možnost, z jejíhož zmaření obviňuje Luthera, byla Nietzchovi jakýmsi vítězstvím Antikrista, pohanství nad
křesťanstvím.
Čandala – nejnižší kasta indická.
Damašek Pavlův – obrácení Šavlovo v Damašku.
Decartes René (1596-1650) – jeden ze zakladatelů moderní filosofie, racionalista, jde v mechanickém výkladu
přírody tak daleko, že jej rozšiřuje i na zvířata (nikoli na člověka); opačný názor, který N. potírá, vitalismus,
uznával zvláštní „životní sílu“. Ve změněné, vědecké formě trvá spor o výklad organického života podnes.
Deus qualem Paulus creavit dei negatio = bůh, jakého Pavel stvořil, to znamená popření boha.
Dies nefastus – neblahý den.
Dostojevsky F.A/.(1821-1881) – zde uveden jako vynikající psycholog a realista.
Dysangelium -zlé poselství (evangelium = dobré poselství).
Efexis (řeč.) – zastavení; řád; též podnět, důvod.
Epikuros (342-270 př.n.1.) – řecký filosof, hlásající, že člověk se má odvrátit od utrpení; cílem života je mu štěstí
(tj. klidná mysl a klidný život v kruhu přátel, ne požitkářství, které bývá s jeho jménem spojováno). Nietzchův
poměr k němu není ustálen; jednou v něm potírá dekadenta, předchůdce křesťanství, podruhé ho velebí jako
typického zástupce antiky proti křesťanství (proti “ lži o nesmrtelnosti“, E. skutečně popírá nesmrtelnost). Snad
je to tím, že Epikurově učení jsou vedle oné uvedené složky, blízké stoicismu a křesťanství, také momenty
odlišné (materialismus aj.), N-ovi patrně sympatické.
Esoterický – určený pro zasvěcence.
Esprit – duch v nepřeložitelném významu francouzské vybroušenosti ducha.
Epilepsoidní – příbuzný padoucnici.
Exekutiva – výkonná moc.
Feminní – zženštilý.
Fenomenalismus – noetický směr (noetika, část filosofie, věda o lidském poznání), která tvrdí, že nepoznáváme
podstatu věcí, ale jen to, jak se nám věci jeví (fenomén = zjev) prostřednictvím našich smyslů a celkového
založení duševního života.
Fikce – předstírání; fiktivní – předstíraný, neskutečný.
Filologie – jazykověda (N. sám začal svou vědeckou činnost filologií).
Folie circulaire – střídavé, cyklické šílenství.
30
Fridrich II. – jeden z nejznamenitějších císařů římsko-německých (vládl 1212-1250), Hohenstauf, zásadní a
houževnatý odpůrce světové politické moci papežské.
Genealogie morálky – N-ovo dílo z r. 1887.
GoetheJ.W. (1749-1832)-zde (kap. 11) jako básník a hlasatel plnosti života postaven proti suchopárnosti,
pedantičnosti a moralismu Im. Kanta
Hedonismus – směr řecké filosofie po Sokratovi, shledávající ctnost v štěstí (v schopnosti prožívání) předchůdce
epikureismu
Heva – Eva
Hyperborejci – podle řecké mytologie vzdálený národ, obývající mimo známý svět („za severním větrem“) v
rajském kraji, uctívající Apollona.
Idiosynkracie – nepřekonatelný a rozumově nevysvětlitelný odpor k něčemu.
Impeňeux – velitelský, pánovitý.
Impérium románům – říše (císařství) římská.
In historids – co do věcí dějin, pokud se týče dějin.
In infinitum – do nekonečna.
Inflagranti – při činu
In hoc signo – v tomto znamení (narážka na slova, která se podle pověsti zjevila před rozhodnou bitvou císaři
Konstantinovi na nebi vedle kříže.
In maiorem dei honorem – k větší slávě boží.
Inpsychologicis – v psychologii, pokud se týče psychologie.
Islám – náboženství Mohamedovo; N-ovi sympatický jednak pro svůj boj s křesťanstvím, jednak proto, že
arabská kultura pokračovala v díle kultury antické jinak, nežli křesťanství.
Jahve, Jehova (hebrejsky) – bůh, Hospodin.
Jezajáš – židovský prorok (kolem 700 př.n.L), který začal hlásat, že politický úpadek národa (dobytí říše
Asyřany) je trest, seslaný Hospodinem na židovský národ za hříchy, kterých se dopustil.
Kant Immanuel (1724-1804)- zakladatel moderního kriticismu; metodičností, soustavností, pedantickou
životosprávou, slohovou těžkopádností pravý opak N-úv, N. zejtnéíia potírá jeho mravní dualismus, který
pokládá mravní dobro za možné jen jako výsledek odosobnění, rozumového překonání přirozených sklonů;
kdežto N. vidí ctnost v tom, k čemu vede životní instinkt. K-ův kategorický imperativ (nejvyšší mravní příkaz) je
formulován zcela obecně: Jednej tak, abys mohl chtít, aby se zásada, podle níž jednáš, mohl stát zásadou
obecného zákonodárství. Právě proti této obecnosti žádá N., aby každý měl svůj kategorický imperativ.
Kategorický imperativ v. Kant.
Konfucius – staročínský myslitel (v 6. stol př.oJ.), jehož inravně-náboženské učení zdůrazňuje povinnosti
člověka k sobě a k celku společnosti; chtěl obnovit patriarchální mravy zašlých dob.
Kordoba – město v jižním Španělsku; vrchol jejího rozkvetu spadá do 8.-ll.století, kdy byla sídlem maurských
kalífů.
31
Královecké číňanství – výtka omezenosti („čínská zeď“) Kantovi, který žil výhradně v Královci
Laotse – staročínský myslitel (v 6. století př.n-L), starší vrstevník Konfuciůbv, mnohem více nábožensky založen
než K., hlásal, že jediným člověka důstojným úkolem je Toa, tj. pravá (ale člověku nepochopitelná) věčná cesta,
cesta ctnosti, duchovnosti k bohu.
Largeur srdce – velkodušnost.
Le ffand maitre en ironie – velký mistr ironie.
Leibnitz G.W. (1646*1716) nejvýznamnější německý filosof před Kantem; v „Antikristu“ se jeví N-ovi jako
jeden z těch, kdo obracejí vývoj zpět, od vědy a světskosti k náboženskosti. Také v „Ecce homo“ je L. „brzdou“.
Lucretius – Titus Lucretius Carus (98-44 př.n.l.), římský básník, přívrženec epikureismu, jehož filosofickou
soustavu zbásnil v didaktické básni „De rerum nátura“:
Luther Martin (1483-1546) – Německý reformátor, k němuž N. cítil živelný odpor, protože v něm viděl toho, kdo
obnovil církev a křesťanství ve chvíli, kdy se zdálo, že nad obojím zvítězí pohanská světskost renesance.
Manu – jméno přikládané původci indického zákoníka z doby rozkvětu buddhismu; kodifikuje práva a povinnosti
jednotlivých kast.
Maurové – v. Arabové. *
Mithra – staroperský bůh světla a dobra.
Mohamed – zakladatel náboženství (v 7. stol), nesoucího jeho jméno (též islám). N. jej klade rád proti
křesťanství, ale jindy i jeho zahrnuje právě do typu „zakladatelů náboženství“, znamenaného „posvátnou lží“.
Mohutnost – termín starší psychologie, která si představovala duši sestávající z jednotlivých, více méně
samostatných sil („Vermo-gen“ – mohutnost).
Monotonoteismus – Nietzchova slovní hříčka, kterou vytýká jednotvárnost jednobožskému křesťanství (kap.19).
Moralin – N-ovo slovo (jako „trest“ nebo „nákaza moralistická“); v. Virtú
Naxos – ostrov v Egejském moři; podle pověstí tam Theseus opustí Ariadnu, kterou potom pojal za manželku
bůh Dionysos. Snad znamenají „dialogy na Naxu“ rozhovory s Cosimou Wagne-rovou, kterou nazýval Ariadnou
(Richarda Wagnera Theseem, sebe Dionysem; Cosimu Wagnerovou snad miloval).
Nervus sympathicus – nervová soustava gangliová, provázející po obou stranách páteř; řídí činnost vegetativní
(zažívání apod.), které neovládá vůle.
Osiříš – staroegyptský bůh slunce, později uctíván též jako bůh podsvětí.
Naiseric – žert, pošetilost.
NihiKsmm (někdy též: anarchismus) křesťanství – N. tím míní vládu úpadkových hodnot, které podvracejí
aristokratický řád, hierarchii světa.
Parma – město v severní Itálii, jižně od Pádu.
Pavel – apoštol (zem. r. 64); Pavlovo křesťanství znamená osamostatnění od židovství, na rozdíl od „židovského
křesťanství“ Petrova (v. též stoicismus), křesťanství hellénské. U Nietzche vystupuje Pavel (snad pro svůj
židovský původ) jako dovršitel všeho židovského v křesťanství.
Peccatum originále – původní, první (základní) hřích.
Pietisté – protestantská sekta, vznikla v Německu koncem 17. století; kladli důraz na vnitřní zbožnost a prakticky
účinné křesťanství proti slovní pravověrnosti oficiální lutherské církve. N-ovi je patrně nesympatická hlavně
32
vnější náboženská horlivost, která se mezi nimi později neobyčejně rozmohla. „Švábské krávy“ – snad proto, že
do lidových vrstev později pronikl pietismus nejhlouběji a nejtrvaleji v jz. Německu, někdejším Švábsku.
Pilatus – Pontius Pilatus, římský místodržitel v Palestině v době, kdy Kristus byl ukřižován.
Pindaros – znamenitý řecký lyrik (5. a 6. stol. př.n.l.)
Pitoreskní – malebný, působící silným zrakovým dojmem.
Platon – slavný řecký filosof (427-347 př.n.l.) je tu N-em veden jako představitel vyšší moudrosti, určené pro
zasvěcené, tj. pro ty, kdo vědí, že je rozdíl mezi pravdou a vírou v pravdu. Ale ani on posléze neuniká výtce
„posvátné lži“. Pozitivistické náboženství (o buddhismu) – náboženství, držící se fakt tohoto světa, tedy nikoli
náboženství v tom smyslu jako křesťanství, v němž nejdůležitější jsou věci onoho světa.
Preexistence – předchozí existence, předexistence.
Protestantský farář praotcem („Grossvater“) německé filosofie: N. tím míní jednak to, že se protestantství stalo
myšlenkovou základnou německé filosofie („jejím prvním hříchem“), jednak to, že velká část německých
filosofu pochází z protestantských farářských rodin.
Pulchrum estpaucorum hominum – krása je věcí nemnoha lidí.
Reformace v. Luther.
Renan Ernest – slavný francouzský filosof, orientalista (1823-1892), zvi. semitolog, náboženský badatel, jehož
„Život Ježíšův“ (1863) vzbudil pohoršení katolických teologů, tak že R. byl zbaven profesury na College de
France, která mu byla vrácena teprve za republiky r. 1871. Renan byl totiž první, kdo dovedl i širšímu
obecenstvu podat skvělým slohem výsledky vědecké kritiky začátků křesťanství (Ježíš člověkem, Starý i Nový
zákon dílem lidským, vzkříšení Ježíšovo iluzí lásky atd.) V mládí hluboce věřící, víry pozbyl a setrval ve
skepticismu a relativismu. N-ovi není dost radikálním, protože N. se obracel hlavně proti obsahu Ježíšova učení,
nešlo mu jen o historickou kritiku.
Renesance – v Niétzschových očích hnutí zcela pohanské, světské, neslučitelné s křesťanstvím a reformací; proto
přál renesance vítězství nad křesťanstvím, proto tak nenáviděl reformaci (zvi. Luthera), že tuto možnost zmařila.
V tom viděl jeden z největších „kulturních zločinů“ Němců (v. Luther, Césare Borgia).
Ressentiment – mstivost, dlouhé pamatování na pomstu.
Robespierre Maxmilián (1758-1794) – za francouzské revoluce vůdce nekompromisního křídla jakobínů;
povahou spíš chladný doktrinář, nežli fanatik.
RousseauJJ. (1712-1825) -jeden ze zakladatelů francouzského socialismu asociologie (1760-1825); „fanatikem“
je N-ovi snad pro svou fantastičnost a pro plány radikální sociální přestavby, N-ovi nesympatické.
Sankhyam – indické nábožensko-filosofické učení, držící se dualismu ducha a hmoty.
Savonamla Girolamo (1452-1498) – italský reformátor, který se pokusil ve Florencii provést mravně
náboženskou reformu všeho života (poněkud podobně jako později Kalvín v Ženevě), byl však vlivem svých
církevních i světských odpůrců popraven, aniž se mu podařilo připravit v Itálii půdu reformaci. N-ovi byl
nesympatický nejen jako „fanatik“, ale především jako reformátor.
Scirocco – dusný a vlhký vítr, přinášející vláhu, původně označovaný tímto jménem jenom na severním pobřeží
Středozemního moře.
Semiotika – znakomluva.
Sensibilita – vnímavost.
33
Socialisté – podle N. „apoštolově čandalň“; rozpor mezi hlasatelem aristokratického řádu a radikálními
demokraty nelze překlenout. N. v nich vidí stejné „anarchisty“ jako jsou prvotní křesťané, tak jako vůbec
zdůrazňuje revolučnost křesťanského učení.
Sokrates (469-399 př.n.l.) – slavný řecký filosof; jeho „vyhlášením války čisté vědeckosti“ a „povýšením
egoismu na morálku i v říši problémů“ (kap. 20) má N. na mysli patrně osobně etický, praktický ráz S-ovy
filosofie. N-ův vztah k Sokratovi je složitý a byl mu vždy jedním z hlavních problémů.
Spinoza B. de (1632-1677) – jeden z největších novověkých filosofů, podle jehož panteistického učení (tj.
totožnost světa s bohem) lze vyvodit celý svět z jeho podstaty, boha (odtud ono „soukání“ v kap. 17.)
Stimulans (lat.) – dráždidlo.
Stoicismus – řecká filosofická škola, založená Zenonem z Kitia (kol. r, 300 př.n.L); tím, že se nemá věřit Pavlovi,
vyškolenému stoickým osvícenstvím, když si z halucinace upravuje důkaz, že Ježíš ještě žije – tím N. naznačuje
svůj názor, že řecká filosofie Pavlovi pomohla svou sofistikou k „posvátným lžím“ knězi, určeným pro lid,
N-ův poměr k stoicismu není jednotný; je mu sympatický „koloběhem věcí“, jindy jej zas odmítá pro myšlenky,
kterými se stoicismus blíží křesťanství (např. v „Ecce homo“).
Strauss D.F. – radikální kritik křesťanství (1808-1874), zvi. v dílech „Život Ježíšův“, „O staré a nové víře“.
Dokazoval, že Starý zákon i evangelia jsou mýty. Ale přesto, že i N. měl k základů křesťanského učení podobný
vztah, rozdělovalo je to, že S. věřil v hotovou pravdu nové vědy, kdežto N. žádá stálé hledání pravdy. Je-li proto
N-ův vzath k Straussovi v „Ecce homo“ velmi zahrocen, v „Antikristovi“ převládá sympatie („nevyrovnatelný“
S.) pro společný odpor ke křesťanství. Ovšem, jako Renan (v.t.) tak ani Strauss není N-ovi dost radikální,
protože jemu nejde o historickou kritiku křesťanství, nýbrž o zamítnutí jeho obsahu.
Sub specie t pod zorným úhlem.
Sub specie aeterni – pod zorným úhlem věčnosti.
Sublimní – vznešený.
Synonymum – slovo stejného významu při odlišném znění.
Švýcaři církve (o Němcích) – narážka na tradiční službu švýcarských gard u papežského dvora, k nimž N. tím
přirovnává Němce.
Teleologie – názor, že svět je zařízen účelně a spěje k určitému cíli; předpokladem je víra v osobního boha.
Toničky afekt – posilující hnutí mysli.
Tůbingen – universitní město ve Wiirtembersku. „Ústav v Tiibingen“ („Tůbingen Stift“): evang. teologický
seminář, založený r 1537 v bývalém augustiánském klášteře.
Unio mystica – mystické spojení ( v přijímání).
Unum nccessarium – jedno potřebné.
Veliká matka – maloasijská bohyně nespoutaného života, Kybele, také Má, matka země. Její kult se rozšířil
později do Řecka a Říma.
Vikingové – skandinávští Normané, jejichž loupeživé námořní výpravy znepokojovaly od 9. do 11. století
západní F.vrupu.
Vinu – ctnost, Nietzchova „ctnost bez moralinu“, ctnost ve významu mužnosti a tvrdosti, myšlena jako opak
ctnosti křesťansko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>